Nastupno predavanje: Epitaksijalni grafen: interkalacija i heterostrukture Marin Petrović
Instut za fiziku, Zagreb
06.10.2017. u 15:00h
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić

Modifikacija intrinzičnih svojstava grafena i njegova integracija u kompleksnije strukture su ključni preduvjeti za tehnološku eksploataciju tog 2D materijala. Relativno jednostavan način za ostvarivanje ovih ciljeva je interkalacija, gdje se različiti atomi umeću između grafena i podloge na kojoj je sintetiziran, što rezultira fizikalnom i kemijskom modifikacijom grafena. U nešto složenijem postupku, spajanjem grafena s drugim 2D materijalima mogu se formirati heterostrukture, čime se dobivaju tanki i fleksibilni sistemi novih funkcionalnosti i superiornih karakteristika. U ovom predavanju bit će predstavljeni rezultati mog doktorskog i poslijedoktorskog istraživanja kojima se adresiraju upravo spomenuti procesi. Specifičnije, u kontekstu interkalacije fokus je stavljen na mehanizam koji je pokreće, te karakterizaciju elektronske strukture i morfologije grafena interkaliranog različitim elementima. Ključni procesi vezani uz interkalaciju su prijenos naboja na grafen i modifikacija vezanja grafen-podloga, čime se inducira niz efekata koji su karakteristični za takve hibridne sisteme. Od heterostruktura, dosadašnje istraživanje je usmjereno na lateralne heterostrukture grafena i heksagonalnog borovog nitrida (hBN-a) koje su u suštini spoj vodiča i izolatora, što je veoma zanimljivo u kontekstu primjene u različitim uređajima. U svrhu sintetiziranja što kvalitetnijih heterostruktura, dodatni napori su uloženi u karakterizaciju epitaksijalne sinteze samog hBN-a, što je između ostalog rezultiralo i novim procedurama za mikrostrukturiranje 2D materijala. Na kraju predavanja bit će ukratko izloženi planovi za uključivanje u postojeće i nadolazeće projekte na Institutu za fiziku, kao i ideje za otvaranje novih smjerova istraživanja.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda