Natječaji — 18.07.2017.

Natječaj

1. Izbor na stručno radno mjesto:

1 viši stručni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, na poslovima vezanim uz znanstvena istraživanja na projektima Instituta za fiziku.

Od pristupnika se očekuje da organizira, vodi ili sudjeluje u stručnim i znanstvenim projektima, objavljuje znanstvene radove te stručno obrazuje suradnike i tehničare.

Obvezni uvjeti: završen studij fizike koji osigurava kvalifikaciju za upis na doktorski studij fizike i 10 godina radnog iskustva. Prednost imaju pristupnici sa iskustvom u radu sa depozicijskim tehnikama i sintezama atomski tankih materijala, poput depozicije iz kemijskih para (CVD) ili iz molekularnog snopa (MBE) i koji mogu pokazati i sposobnost uvođenja novih tehnika, metoda i tehnologija, ali i objavljivanja znanstvenih radova.

 

2. Izbor na suradnička radna mjesta (asistenti):

3 asistenta (ž/m) na određeno vrijeme od 1 godine (s mogućim produženjem ugovora do ukupno 5 godina radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti), na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektima:

II.1. Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D), 1 izvršitelj/ica

II.2. Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem (MeCOMBO), 1 izvršitelj/ica

II.3. Dijagnostika interakcije lasera i hladne plazme (LaCPID), 1 izvršitelj/ica

1 asistent (ž/m) na određeno vrijeme od 2 godine (s mogućim produženjem ugovora do ukupno 4 godine radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti), na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu:

II.4. Jako korelirani elektroni u slojnim organskim materijalima i manganitima: niskofrekventna pobuđenja i nelinearna dinamika (SCEinLOM), 1 izvršitelj/ica

Obvezni uvjeti: završen studij fizike koji osigurava kvalifikaciju za upis na odgovarajući smjer doktorskog studija fizike. Prednost imaju pristupnici koji mogu pokazati znanstvene radove ili izlaganja na znanstvenim skupovima ili priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju. []

 

3. Izbor na znanstvena radna mjesta:

III.1. znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj)

Od pristupnika se očekuje iskustvo u području površinske fizike i modernih 2D materijala i poznavanje standardnih spektroskopskih i mikroskopskih metoda površinske fizike (ARPES, XPS, STM, AFM) kao i rada s ultra-visoko vakuumskimsustavima. Prednost je iskustvo u elektronskoj mikroskopiji.

III.2. znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj)

Od pristupnika se očekuje iskustvo u eksperimentalnom istraživanju niskodimenzionalnih sustava s visoko koreliranim osnovnim stanjima metodama ultrabrze spektroskopije u vremenskoj domeni. Prednost je iskustvo u karakterizaciji uzoraka transportnim i drugim eksperimentalnim metodama.

III.3. viši znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj) 

Od pristupnika se očekuje iskustvo u teorijskom modeliranju elektronskih kolektivnih pobuđenja, optičkih svojstava i elektron-šupljina vezanih stanja te kvazičestičnih pobuđenja u 2D nanostrukturama. Prednost je iskustvo u kompjutorskim simulacijama u okviru teorije funkcionala gustoće (DFT).

III.4. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ponovni izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik) (ž/m) na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj).

Od pristupnika se očekuje iskustvo u eksperimentalnoj atomskoj i molekulskoj fizici, posebice u spektroskopiji frekventnim češljem i hladnim atomskim sustavima.

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku.

Prednost imaju pristupnici koji mogu pokazati sposobnost samostalnog vođenja znanstvenih projekata i pokretanja novih pravaca istraživanja na bazi resursa koji će biti osigurani nastupajućim iskoracima Instituta, prvenstveno uspostavom RH strateškog infrastrukturnog Centra za napredne laserske tehnike (CALT).

 

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika i kontakt podatke znanstvenika od kojih se može zatražiti preporuka: za stručna i suradnička mjesta barem jednog, a za znanstvena radna mjesta barem dva znanstvenika.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na adresu: Institut za fiziku, Zagreb, Bijenička cesta 46, Tajništvo ili na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objavljeno u N.N. 21.07.2017
Teče od 22.07.2017
Traje do 21.08.2017

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda