Natječaji — 22.02.2019.

Natječaj za radna mjesta

za znanstveno radno mjesto:

  1. poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Centra za napredne laserske tehnike, domeni Plazmene tehnologije u Laboratoriju za laserske plazme,

za suradnička radna mjesta

  1. asistent ( ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, na poslovima vezanim uz provođenje projekta QuantiXLie centar izvrsnosti, naziv elementa:“Topološke i korelirane faze u kondenziranim (broj projekta KK.01.1.1.01.0004),
  2. asistent ( ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, na poslovima vezanim uz provođenje projekta QuantiXLie centar izvrsnosti, naziv elementa:“Topološke i korelirane faze u kondenziranim (broj projekta KK.01.1.1.01.0004),

Za radno mjesto pod brojem 1.

Rad će se odvijati na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Centra za napredne laserske tehnike, domeni Plazmene tehnologije u Laboratoriju za laserske plazme,

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji imaju iskustvo sa eksperimentalnim pulsnim tehnikama fizike plazme na atmosferskim tlakovima, spektroskopije temeljene na efektima laserom induciranog proboja u plinovima s predionizacijom, te s interesom za razvojem novih eksperimentalnih tehnika dijagnostike atmosferskih plazmi.

Od kandidata se očekuje  velika motiviranost, te sposobnost samostalnog istraživanja kao i rada u istraživačkoj grupi. Očekuje se da su kandidatkinje/kandidati sudjelovali u pripremi znanstvenih publikacija te objavljivali u časopisima sa visokim faktorom utjecaja te izlagali na međunarodnim znanstvenim skupovima. Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto pod brojem 2.- Područje statističke fizike

Rad će se odvijati na elementu “Topološke i korelirane faze u kondenziranim sustavima” projekta QuantiXLie centar izvrsnosti (broj projekta KK.01.1.1.01.0004) . Voditelj doktoranta (mentor) biti će dr.sc. Ivan Balog.  Proučavanje kritičnih pojava u neuređenim sustavima predstavlja važan teorijski izazov jer se vrlo često slabo razumiju, a interesantne su u brojnim znanstvenim disciplinama, od biofizike, ekonofizike pa da fizike kondenzirane materije.  Doktorand će se baviti istraživanjem kritičnih pojava u i izvan ravnoteže u Isingovom modelu u nasumičnom polju. Naglasak je prvenstveno na numeričkim metodama koje određuju osnovno stanje sustava te postupkom usrednjavanja po neredu omogućuju pristup univerzalnim veličinama. Zadnjih godina postignut je velik napredak u analitičkom opisu takvih problema metodama neperturbativne renormalizacijske grupe, koje su polučile brojne predikcije kako na kritične eksponente, tako i na kritično ponašanje lavina. Cilj doktorata jest dizajniranje i implementacija efikasnih numeričkih metoda za testiranje ovih predikcija. Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost.

Obvezni uvjet: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike. 

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji imaju praktično iskustvo s temom istraživanja.

Za radno mjesto pod brojem 3.-Područje fizike čvrstog stanja s naglaskom na nove kvazi 2D materijale

Rad će se odvijati na elementu “Topološke i korelirane faze u kondenziranim sustavima” projekta QuantiXLie centar izvrsnosti (broj projekta KK.01.1.1.01.0004). Voditelj doktoranta (mentor) biti će dr.sc. Vito Despoja. U posljednje vrijeme vrlo se intezivno  proučavaju nekoliko atoma tanki  tzv. kvazi-dvodimenzionalni kristali (q2D) poput grafena, dishalkogenida prijelaznih metala (TMD) ili heksagonalnog borovog-nitrida  (hBN). Takvi i njima srodni materijali našli su već primjenu u  elektronici, optoelektronici ili kao bio- ili kemijski- senzori. Doktorand će se baviti teorijskim ab initio simulacijama kristalne stabilnosti, elektronske strukture, dielektričnih i optičkih svojstava raznih q2D ili njihovih kompozita deponiranih na razne metalne ili izolatorske površine. Za točan opis optičkih  i dielektričnih svojstava, posebno poluvodljivih q2D, posljednjih se godina intezivno radi na razvoju vrlo sofisticirane metode koja kombinira mnogočestičnu perturbacijsku teoriju i ab initio račun osnovnog stanja. Doktorand će raditi na implementaciji spomenute metode (tzv. GW-BSE metoda) za izračun optičkih i dielektričnih svojstava u  raznim poluvodljivim i vodljivim q2D. Rezultati ovog istraživanja trebali bi rasvijetliti nejasnoće vezane za pojavu plazmonskih i eksitonskih pobuđenja u q2D.      

Obvezni uvjet: Završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike. 

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji poznaju programske jezike Fortran i/ili C++, i posjeduju razumijevanje mnogočestične perturbacijske teorije.

Uz prijavu za natječaj za radna mjesta potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te za radno mjesto pod brojem 1. potrebno je dostaviti kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Prijave na natječaj za radno mjesto podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za  radna mjesta podnose se na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren do 25.03.2019.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta objavljenog 22.02.2019.

 

 

 

IF Ⓒ 2017