Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 12.11.2021.

Institut za fiziku objavljuje poništenje dijela natječaja te raspisuje natječaj za radno mjesto - Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

  1. Poništava se dio javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 pod oznakom Ad3 za radno mjesto Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na poslovima vezanim uz provođenje HRZZ projekta IP-2020-02-9666 ”Interkalirani dihalkogenidi prijelaznih metala”.

 

  1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto kako slijedi:

 

Ad1. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na poslovima vezanim uz provođenje HRZZ projekta IP-2020-02-9666 ”Interkalirani dihalkogenidi prijelaznih metala”. Voditelj doktoranda (mentor) je dr. sc. Petar Popčević (ppopcevic@ifs.hr ).

Tema istraživanja je u području eksperimentalne fizike čvrstog stanja. Kandidat će se baviti proučavanjem utjecaja vanjskih parametara (hidrostatski i uniaksijalni  tlak, magnetska polja) te strukturnog (ne)reda na osnovna stanja interkaliranih dihalkogenida prijelaznih metala (TMD). To su kvazi-dvodimenzionalni materijali koji se sastoje od (polu)metalnih slojeva između kojih se mogu interkalirati razni magnetski ioni. TMD materijali su u znanstvenom fokusu zbog svoje modularnosti – mogućnost kombiniranja raznih elemenata kako bi se dobila željena svojstva. Neka od zanimljivih svojstava uključuju: supravodljivost, razna magnetska uređenja, valovi gustoće naboja, topološka stanja i dr. što ih čini vrlo obećavajućim materijalima za dizajn novih sklopova i uređaja.

Metode istraživanja uključuju sintezu, karakterizaciju, te proučavanje fizikalnih svojstava raznim laboratorijskim tehnikama (transportna i magnetska svojstva, hidrostatski i/ili uniaksijalni tlak, te razne spektroskopske tehnike) kao i na velikim europskim korisničkim objektima.

Istraživanje se provodi u “Grupi za istraživanje kompleksnih i jako koreliranih funkcionalnih materijala” na Institutu za fiziku u produktivnoj i stimulativnoj domaćoj i međunarodnoj suradnji.Od kandidata se očekuje dobro poznavanje fizike kondenzirane materije, visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje fizike kondenzirane materije, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika. Prioritet će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu (nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.). Praktično iskustvo s temom istraživanja, uključujući eksperimentalne tehnike, predstavlja prednost.

 

***

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane za točku natječaja za koju podnose prijavu.

Obvezni uvjeti su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Uz prijavu na natječaje za radna mjesta potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata. Potrebno je dostaviti i kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Prijave na natječaj za radna mjesta podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje  od 12.11.2021. do 13.12.2021.g.

IF Ⓒ 2017