Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 25.11.2021.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Sukladno odredbama članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji prodajnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i čl. 29. Statuta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:  

 

Javni natječaj
Za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

 

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Zagrebu, Bijenička cesta 46, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata i to:

  • 1 (jedan) kombinirani samoposlužni aparat za tople i hladne napitke i snack asortiman (slane i slatke grickalice)
  • 1 (jedan) samoposlužni aparat za tople napitke

Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora zaključuje se na rok od dvije (dvije) godine.

Početna cijena mjesečne zakupnine po jednom samoposlužnom aparatu je: 150 (stopedeset) kuna (bez PDV-a).

U početni iznos zakupnine nije uključen trošak PDV-a.

Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine.

Ponuditelji mogu dati ponudu isključivo za oba aparata od kojih jedan mora sadržavati bezalkoholne hladne napitke i snack priozvode (čokoladice, slane i slatke grickalice) te tople napitke (kava i čaj) a jedan samo tople napitke (kava i čaj).

Aparati moraju zadovoljavati minimalne tehničke uvjete u smislu mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant i espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, uz mogućnost doziranja šećera. Kod hladnih napitaka nije dopuštena ponuda alkoholnih pića. Ponude s aparatima koje ne zadovoljavaju ove navedene minimalne tehničke uvjete neće se razmatrati.

Ponuditelj mora navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima.

Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata.

Radove za priključak na vodovodnu mrežu i električnu energiju obavit će zakupnik o svom trošku, a ta i druga uložena sredstva nakon isteka zakupa ne vraćaju se zakupniku niti se uzimaju u obzir radi periodičkog sniženja zakupnine.

Zakupnik je obvezan kontrolirati potrošnju ponuđenih proizvoda na način što će pretince u  kojim se isti nalaze prije cjelovite potrošnje nadopunjavati.

Aparati moraju imati mogućnost naplatne  gotovim novcem (kovanice i papirne novčanice) mogućnost povrata više uplaćenog novca, a opcionalna je mogućnost bezgotovinskog plaćanja (prepaid kartice, žetoni i slično).

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.

 

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB i adresa sjedištu s naznakom odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, adresu prebivališta);

– izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 6 mjeseci do objave u Narodnim novinama te presliku osobne iskaznice za fizičke osobe;

– potvrdu nadležnog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela;

– potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se prilaže u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave), ne stariju od 30 dana do objave oglasa u Narodnim novinama;

– jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine po aparatu (brojkama i slovima);

– cijenu i vrstu proizvoda koji će se nuditi u aparatima.

 

Sukladno odredbama čl. 6. st. 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu.

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 9:00 do 15:00 na broj telefona 01 469 8838 ili na e-mail: npuncec@ifs.hr.

Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor.

 

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama neposredno u Institut za fiziku  ili preporučenom poštom na adresu:

INSTITUT ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, 10 000 Zagreb, s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora(samoposlužni aparati) – ne otvarati»

Rok za dostavu pisanih ponuda je 14 (četrnaest) dana od objave javnog natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Instituta za fiziku (www.ifs.hr).

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude, ugovor o zakupu na određeno vrijeme od dvije godine kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.

Ponuda i priložena dokumentacija ne vraćaju se ponuditeljima.

Zakupodavac zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere niti jednog ponuditelja i poništiti natječaj bez obrazloženja.

 Trajanje natječaja je od 26.11.21. do 10.12.21.

Ravnatelj Instituta za fiziku
dr.sc. Osor Slaven Barišić

 

Natječaj (PDF)

NN 127/21

 

 

IF Ⓒ 2017