Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 01.04.2022.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik ekonomske struke na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme uz probni rad

Uvjeti:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području ekonomije i ekonomskih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • Radno iskustvo 2 godine u traženim poslovima
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika
  • Aktivno poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova: planira, izrađuje i prati provođenje poslovno-financijskog plana na razini Instituta, sudjeluje u kreiranju razvojnih planova Instituta, izrađuje financijska i druga analitička izvješća za potrebe poslovanja Instituta, obavlja računovodstvene-financijske poslove, provodi postupke i evidencije u svezi postupka jednostavne nabave na Institutu, samostalno organizira i provodi poslove vezane uz popis imovine, aktivno prati, proučava i primjenjuje zakonske financijske i druge propise, prati obradu i objavu informacija o radu Instituta iz djelokruga poslova koje obavlja te obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga Odjela

Plaća se utvrđuje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji,dokaz o radnom iskustvu- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, dokaz o radnom  iskustvu na odgovarajućim poslovima- uvjerenje prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj, te dostaviti potrebnu dokumentaciju prema Zakonu o braniteljima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja mogu biti testirani.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 01.04.22. do 11.04.2022.

Odluka (PDF)

IF Ⓒ 2017