Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 24.06.2022.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja (ž/m) na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik - savjetnik za pripremu i praćenje projekata

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (ž/m) na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik – savjetnik za pripremu i praćenje projekata u Odjelu za projektne aktivnosti i financije  na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme uz probni rad

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Prednosti:

- iskustvo u pripremi, prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije te Obzor 2020
- iskustvo u pripremi, prijavi i provedbi znanstvenih i istraživačkih projekta
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- poznavanje regulatornog okvira relevantnog uz svoj djelokrug poslova
- poznavanje rada na računalu u MS operativnom sustavu

Opis poslova radnog mjesta: pruža potporu u pripremi projektnih prijedloga djelatnicima Znanstveno-istraživačkog odjela, komunikacija između članova Znanstveno-istraživačkog odjela i ostalih odjela tijekom pripreme projektnih prijava, pruža potporu u fazi provedbe projekata i pripreme projektnih izvještaja,  surađuje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala te obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelatnosti Odjela

Plaća se utvrđuje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 3 mjeseca) – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis /potvrda, između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (preslika rješenja, ugovora o radu,  rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova  i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 3 mjeseca mjeseci)
- dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba – preslika ili potpisana izjava kandidata) ukoliko kandidat posjeduje navedenu prednost
- dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika svjedodžbe, uvjerenja, indeksa, potvrde i sl. ili vlastoručno potpisana izjava kandidata) ukoliko kandidat posjeduje navedenu prednost
- popis projekta na kojima je kandidat radio na prijavi i/ili provedbi s podacima o prijavitelju, javnom pozivu iz kojeg se projekt financira/na koji je projekt prijavljen te ukupnu vrijednost projekta, ukoliko kandidat posjeduje navedenu prednost

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave koje se odnose na obvezne uvjete neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Pozivanje na prednosti bez dokaza o ispunjavanju istih neće se uzimati u obzir pri validaciji prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovolje obvezne uvjete natječaja mogu biti testirani.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 24.06.2022. do 11.07.2022.g.
 
Odluka (PDF)
NN 72/22
 
IF Ⓒ 2017