Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 28.12.2022.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodno radno mjesto sa 19. sjednice održane 20. prosinca 2022. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Ad 1.   Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do 30.09.2023. godine, uz mogućnost produljenja do maksimalno jedne godine od dana zaposlenja u slučaju odobrenja od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), za rad na poslovima vezanim uz provođenje HrZZ projekta „Kolektivna dinamika u magnetoelektricima“ (IP-2018-01-2730).

Rad će se odvijati u području eksperimentalne znanosti o materijalima pri niskim temperaturama, u sklopu Grupe za eksperimentalno istraživanje naprednih elektronskih materijala (GNM).

Specifičnije, viši asistent će se baviti istraživanjem egzotičnih magnetoelektrika i multiferoika u ekstremnim uvjetima (niske temperature, visoka magnetska polja, visoki tlakovi).

Cilj istraživanja je karakterizacija magnetskog i električnog uređenja mjerenjem magnetizacije, statičke električne polarizacije, torque magnetometrije te različitih vrsta transportnih mjerenja. Viši asistent će na raspolaganju za istraživanja imati moderne uređaje MPMS3 i PPMS te specijalizirane eksperimentalne tehnike u laboratorijima grupe.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje fizike kondenzirane materije, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici, iskustvo u radu s kriogenim tekućinama i plinovima te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prioritet će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu. Praktično iskustvo s temom istraživanja, uključujući eksperimentalne tehnike, predstavlja prednost.

Obvezni uvjet: Završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike (s fokusom na eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstog stanja)

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: motivacijsko pismo, životopis, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na
natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom
Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/upute-za-pokretanje-postupka-vrednovanja-ivk

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 28.12.2022. do 27.01.2023.

NN 154/22

Euraxess

IF Ⓒ 2017