Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 01.04.2022.

Odluka o poništenju natječaja i raspisivanju natječaja za radno mjesto - Ad1. Asistent (ž/m, 1 izvršitelj)

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

1. Poništava se natječaj za radno mjesto asistent(ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, na poslovima vezanim uz provođenje projekta HRZZ UIP-2020-02-1732 „2D materijali bazirani na boru“ objavljen dana 10. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama br. 24/2021 pod točkom Ad2.

2. Raspisuju se natječaji za radna mjesta kako slijedi:

Ad1. Asistent (ž/m, 1 izvršitelj), zapošljavanje na određeno radno vrijeme do 31.12.2025. godine, uz mogućnost produljenja do maksimalno četiri godine od prvog dana zaposlenja u slučaju odobrenja produljenja projekta od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), na poslovima vezanim uz provođenje projekta HRZZ UIP-2020-02-1732 „2D materijali bazirani na boru“ i u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Voditelj (mentor) asistenta će biti dr. sc. Marin Petrović (mpetrovic@ifs.hr). Rad će se odvijati u području površinske fizike i fizike 2D materijala, u sklopu Grupe za istraživanje površina, međupovršina i 2D materijala. Specifičnije, doktorand će se baviti sintezom i karakterizacijom 2D materijala baziranih na boru (kao što su heksagonalni borov nitrid, borofen i BCN legura), transferom tih materijala na proizvoljne podloge te konstrukcijom jednostavnih uređaja temeljnih na njihovim heterostrukturama. Cilj istraživanja je dobivanje što kvalitetnijih uzoraka 2D materijala baziranih na boru i ispitivanje njihovog tehnološkog potencijala. Sinteza materijala će se odvijati u ultra-visokom vakuumu procesom kemijske depozicije para (CVD), a za karakterizaciju će se koristiti različite tehnike površinske fizike (AFM, SEM, STM, ARPES, XPS, LEED).

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje fizike kondenzirane materije, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Obvezni uvjet je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Prioritet će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu (nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.).

Praktično iskustvo s temom istraživanja, uključujući eksperimentalne tehnike, predstavlja prednost.

 Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta
  2. dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji
  3. pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova
  4. životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata
  5. potrebno je dostaviti i kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u
zakonskom rok.

 

Odluka (PDF)

NN 41/22.

IF Ⓒ 2017