Natječaji — 17.12.2018.

Asistentska i poslijedoktorandska mjesta na Institutu za fiziku

Institut za fiziku raspisuje natječaj za 6 suradničkih (znanstvenih) radnih mjesta

Otvoreno je 6 mjesta:

 5 asistenata, na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme najkasnije do 31. listopada 2022. godine, prema uvjetima propisanim od strane HrZZ-a, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

1 poslijedoktorand za rad na projektu HrZZ-a „Fizika mnogočestičnih sustava-eksploatiranje svijeta kompleksnosti

Uvjeti i postupak prijave

Tema istraživanja za točku broj 1. su:

a) područje ultrabrze molekulske spektroskopije

b) područje fizike čvrstog stanja

c) područje fizika plazme i primjene

d) područje atomske fizike i hladnih atoma

e) područje eksperimentalne fizike čvrstog stanja

Tema istraživanja za točku 2. je: područje teorijske fizike čvrstog stanja

Obvezni uvjeti za radna mjesta pod točkama 1 su: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Dodatni kriteriji za radna mjesta pod točkom 1 su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, te osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Obvezni uvjet pod točkom 2 je doktorat znanosti, polje fizika, grana fizika čvrstog stanja.

Za sva mjesta očekuje se od kandidata izvrsnost u pisanju i govoru engleskog jezika. Uz prijavu za natječaj za radna mjesta pod točkama 1 i 2 potrebno je priložiti: dokaze
o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem
se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Prijave na natječaj za radno mjesto pod točkom 1 c) podnosi se u roku od 30 dana (14.12.2018. do 14.01.2019.) a za radna mjesta pod 1 a), 1 b), 1 d) i 1e) i pod točkom 2. u roku od 90 dana (14.12.2018. do 14.03.2019.)  od objave u Narodnim novinama. 

Za znanstvena radna mjesta pod točkama 1 i 2 prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Opis projekata, tema istraživanja i planiranih aktivnosti

Mjesto poslijedoktoranta, područje teorijske fizike čvrstog stanja:

Rad će se odvijati na projektu HRZZ IP-2016-06-7258 “Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti”. Voditelj projekta i mentor je dr.sc. Osor Barišić.
Tema istraživanja su odabrani problemi iz fizike jakih elektronskih korelacija, elektron-fononskog vezanja i utjecaja nereda. Kandidat će ove probleme obrađivati u kontekstu fizike kuprata, transporta u polarnim kristalima, modeliranja ARPES spektara, fizike niskodimenzionalnih sustava i površina te u kontekstu pojave mnogočestične lokalizacije. Kompetencije: Očekuje se znanje i iskustvo iz područja teorijske fizike čvrstog stanja istatističke fizike. Očekuje se sposobnost izvođenja analitičkih izraza i numeričkih simulacija, s naglaskom na razvoj vlastitog programskog koda. Također se očekuje sposobnost rada u širem timu kao i suradnja s eksperimentalnim grupama. 

Mjesta asistenata (doktoranata)

a) područje ultrabrze molekulske spektroskopije:

Rad će se odvijati na projektu Centar za napredne laserske tehnike, u području ultrabrze molekulske spektroskopije. Voditelj doktoranta (mentor) bit će dr.sc. Silvije Vdović . Tema istraživanja je rasvjetljavanje dinamike i mehanizama nastajanja karbena iz različitih prekursora korištenjem tehnika i metoda ultrabrze laserske spektroskopije. Tema i metode koje će se koristiti usko su povezane s tekućim HrZZ projektom „Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju“. Kandidat će istraživati fotokemijske reakcije kao što je eliminacija dušika iz diazirina rezultiraju nastajanjem kratkoživućih čestica – karbena, čije nastajanje i reaktivnost do danas nije detaljno istraženo na femtosekundnoj skali. Kandidat će također sudjelovati u istraživanjima fotofizičkih svojstava molekula primjenjivih u izradi organskih solarnih ćelija visoke efikasnosti. Od kandidata se očekuje spremnost na samostalni rad u laboratoriju i sudjelovanje u razvoju novih tehnika ultrabrze spektroskopije u sklopu Centra za napredne laserske tehnike (CALT) Instituta za fiziku. Razvoj karijere doktoranda predviđa sudjelovanje na međunarodnim školama ili radionicama vezanoj uz teme iz ultrabrze spektroskopije i fizikalne kemije te uključivanje u bilateralne suradnje, što će omogućiti višetjedne boravke u inozemstvu s mogućnošću usavršavanja na tehnikama koje nisu raspoložive u laboratorijima u Zagrebu.

b) područje fizike čvrstog stanja

Rad će se odvijati na projektu HrZZ IP-2018-01-2730: Kolektivna dinamika u magnetoelektricima. Voditelj doktoranta (mentor) bit će dr.sc. Damir Dominko. Tema istraživanja su novi multiferoični materijali s jakim elektronskim korelacijama različitim kalorimetrijskim, (magneto) transportnim i dielektričnim metodam. Kandidat će sudjelovati u uspostavi i primjeni THz spektroskopije. Mjerenja će se vršiti u električnim i magnetskim poljima do 8 T, širokom rasponu frekvencija (dc‐10 MHz, te THz pojasu) i temperature (5 K do 300 K).

c) područje fizika plazme i primjene

Rad će se odvijati na projektu Centar za napredne laserske tehnike, u području fizike plazme i primjena. Voditelj doktoranta (mentor) bit će dr.sc. Nikša Krstulović. Tema istraživanja je primjena hladnih atmosferskih plazmenih mlazova (engl. Atmospheric pressure plasma jet, APPJ) u tretmanu materijala, uglavnom polimera, celuloze i srodnih materijala u vidu poboljšanja njihovih svojstava i impregnacije nanočestica. Cilj je dobiti polimerne materijale impregnirane s nanočesticama s boljim barijernim svojstvima, boljom UV zaštitom i boljom anti-mikrobiološkom učinkovitošću kao i unaprijediti proces fotokatalize primjenom specijalno dizajniranih nanočestica dobivenih razvojem inovativne tehnike laserske sinteze nanočestica u tekućinama gdje će se mete proizvoditi putem pulsne laserske depozicije. Rezultati projekta mogu imati utjecaja na razvoj materijala relevantnih za pakiranje hrane i umjetnog tekstila, senzora, fotokatalitičnih materijala, itd. https://www.mdpi.com/1996-1944/11/12/2412 

Kandidat će proizvoditi nanočestice putem laserske ablacije meta u tekućinama, gdje će se koristiti standardne mete i specijelne mete koje će se sintetizirati u okviru ovog rada s željenim sastavom. Atmosferski plazmeni mlazovi proučavat će se pomoću optičke spektroskopije kako bi se dobio uvid u njihov sastav ali i u same procese obrade materijala.

d) područje atomske fizike i hladnih atoma

Rad će se odvijati na projektu HRZZ IP-2018-01-9047 Hlađenje atoma frekventnim češljem. Voditelj projekta i mentor je dr.sc. Damir Aumiler. Tema istraživanja je razviti nove alate koji će omogućiti širenje primjene laserskog hlađenja na raznolike vrste atoma i molekula. Konkretno, u sklopu projekta koristit će se optički frekventni češalj za izravno lasersko hlađenje i zarobljavanje atoma rubidija (Rb) te će se demonstrirati istodobno hlađenje dva Rb izotopa. Projekt okuplja iskusan tim istraživača koji će (i) teorijski modelirati radijativnu silu na atome uzrokovanu frekventnim češljem i odrediti optimalne parametre češlja za hlađenje, (ii) dizajnirati i izgraditi novi pikosekundni Ti:safir laser sa spregnutim modovima pumpan plavim diodama, (iii) stabilizirati i postići kontrolu nad spektrom frekventnog češlja lasera te (iv) primijeniti frekventni češalj za izravno hlađenje i zarobljavanje Rb atoma iistodobno hlađenje dvije vrste atoma.

Kandidat će se angažirati u teorijskom modeliranju interakcije atoma i frekventnog češlja te laserskog hlađenja atoma pomoću frekventnog češlja. Usko će surađivati s eksperimentalnim članovima grupe budući da je u kompleksnom eksperimentu kao što je eksperiment s hladnim atomima ključno da teoretičar ima kvalitetno dubinsko poznavanje eksperimenta, načina mjerenja, eksperimentalnih procedura i načina obrade podataka, kako bi mogao pružiti kontinuiranu teorijsku podršku u modeliranju i interpretaciji eksperimentalnih rezultata. Više informacija na http://cold.ifs.hr

e) područje eksperimentalne fizike čvrstog stanja

Rad će se odvijati na projektu HRZZ IP-2016-06-7258 Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti. Voditelj doktoranta (mentor) biti će dr.sc. Yuki Utsumi Boucher. Tema istraživanja su fenomeni (fizikalna svojstva) koji se pojavljuju u sustavima s jakim interakcijama, u ekstremnim uvjetima, poput niskih temperatura, visokog tlaka i visokog magnetskog polja. Promjena termodinamičkih parametara generalno izaziva fazne prijelaze u sustavu, a u ekstremnim uvjetima snažne interakcije rezultiraju egzotičnim fenomenima. Razumijevanje mehanike faznih prijelaza ključno je za kontrolu svojstava materijala i također pruža korisne informacije pri dizajniranju materijala. Interakcija sa eksperimentalnim i teorijskim suradnicima kao i usavršavanje na prepoznatljivim europskim institucijama osiguravaju dinamičnu radnu sredinu te rad na temama u žiži znanstvenog interesa. Kandidat će raditi na implementaciji transportnih mjerenja pod visokim hidrostatskim tlakom u dijamantnoj ćeliji. Proučavati će elektronska/magnetska svojstva i stabilnost osnovnog stanja materijala s jakim međudjelovanjima s naglaskom na materijalima čija kristalna struktura ne posjeduje središnju simetriju. Kompetencije: Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost.

Tekst natječaja u Narodnim novinama

IF Ⓒ 2017