Natječaji — 17.12.2018.

Institut za fiziku objavljuje natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za poslove javne nabave

Radno mjesto u Odjelu za projektne aktivnosti i financije

 

Opis radnog mjesta- vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi sa poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova Instituta za fiziku, obavlja stručne poslove za sve faze postupka javne nabave; provodi postupke nabave (te sudjeluje u njihovoj provedbi) i koordinira rad s vanjskim suradnicima, vodi i ažurira registar ugovora, okvirnih sporazuma i svih ostalih evidencija vezanih za javnu nabavu koji su propisani zakonom i općim aktima Instituta, podnosi obvezna statistička izvješća o provedbi postupaka nabave u Institutu, vodi računa o pravovremenom izvršenju plana i programa rada u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način, predlaže i sudjeluje u izradi plana nabave i njegovih izmjena i dopuna kao i višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada u svom djelokrugu, surađuje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala.

 

Prednosti: iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, iskustvo u poslovima financijske kontrole i/ili izvještavanja, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, stručne, radne i organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, važeći certifikat u području javne nabave.

 

Obvezni uvjeti za radno mjesto pod točkom 3 su: VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području ekonomije i ekonomskih znanosti ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanje, najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima, radno iskustvo na poslovima javne nabave minimalno 2 godine, poznavanje regulatornog okvira relevantnog uz svoj djelokrug poslova.

 

Uz prijavu za natječaj za radno mjesto pod točkom 3 potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, dokaz o radnom iskustvu- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz područja javne nabave- uvjerenje prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata. Prijavu na natječaj za radno mjesto pod točkom 3. podnosi se u roku od 30 dana, od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u Narodnim novinama 

IF Ⓒ 2017