Natječaji — 03.05.2019.

Natječaj

Natječaj za izbor za suradnička radna mjesta

  1. poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do 14 mjeseci, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu “Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore” (CEMS) financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.01.0001),
  2. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, na poslovima vezanim uz provođenje projekta “Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore” (CEMS) financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.01.0001),
  3. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2022., na poslovima vezanim uz provođenje projekta HRZZ IP-2016-06-7258 “Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti”

 

1) Rad će se odvijati na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu CEMS, istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama. U sklopu projekta cilj je razviti primjene 2D materijala, poput različitih vrsta senzora.

Obvezan uvjet je doktorat znanosti iz polja fizike ili kemije, grana fizika kondenzirane tvari, fizika materijala ili fizikalna kemija. Od kandidata se očekuje dobro poznavanje tehnika skenirajućih mikroskopija pretražnom probom (SPM), a napredna uporaba SPM tehnika će se uzeti kao prednost. Prednost imaju kandidati s iskustvom u području nano-karakterizacije strukturnih, električnih, mehaničkih i optičkih svojstava atomski tankih slojeva i heterostruktura. Prioritet će imati kandidati koji su dobili nagrade za izvrsnost u istraživanju, imaju koautorstvo na znanstvenim radovima s ​​visokim faktorom utjecaja i koji su prezentirali na znanstvenim skupovima vezanim uz 2D materijale. Kandidat mora biti visoko motiviran i sposoban raditi istraživanja samostalno i kao dio istraživačke skupine.

 

2) Rad će se odvijati u području fizike čvrstog stanja i fizike materijala na projektu CEMS, istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama. Voditelj doktoranda (mentor) biti će dr.sc. Dino Novko (dnovko@ifs.hr). Tema istraživanja je teorijska simulacija ultrabrze dinamike elektronskih i vibracijskih pobuđenja u 2D i slojevitim materijalima. Cilj istraživanja je utvrditi te predvidjeti dinamiku i vremena života raznih kvazičestičnih pobuđenja novih materijala u vremenskoj domeni, što je bitno za fundamentalno razumijevanje foto-pobuđenih stanja, ali i za približavanje 2D materijala primjeni u optoelektronici i nanofotonici. Kandidat će rješavati problem termalizacije 2D materijala uslijed elektron-fonon vezanja, te će simulirati neadijabatske vibracijske i optičke spektre u ravnotežnim i neravnotežnim uvjetima. Prvenstveno će se istražiti dopirani 2D sustavi, kao što su grafen i  dihalkogenidi prijelaznih metala.

Obavezan uvjet je završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer (ili ekvivalentno). Od kandidata se očekuje da ima osnovno ili napredno znanje u programskim jezicima kao što su Fortran, C ili Python, te da ima dobro znanje iz engleskog jezika. Prednost će dobiti kandidati koji su prisustvovali znanstvenom istraživačkom radu, koji su objavljivali znanstvene članke i/ili predstavljali na znanstvenim skupovima. Od kandidata se očekuje sposobnost za samostalan istraživački rad.

 

3) Rad će se odvijati u području eksperimentalne fizike čvrstog stanja na HRZZ projektu Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti (https://tinyurl.com/y28mh9ov). Voditelj doktoranda (mentor) biti će dr.sc. Yuki Utsumi Boucher (yutsumi@ifs.hr). Tema istraživanja su fenomeni  koji se pojavljuju u sustavima s jakim međudjelovanjima, u ekstremnim uvjetima, poput niskih temperatura, visokog tlaka i visokog magnetskog polja. Promjene u tim uvjetima generalno izazivaju fazne prijelaze, a snažna međudjelovanja rezultiraju egzotičnim fenomenima. Razumijevanje mehanike faznih prijelaza ključno je za kontrolu svojstava materijala i pruža korisne informacije pri dizajniranju materijala. Kandidat će raditi na implementaciji transportnih mjerenja pod visokim hidrostatskim tlakom u dijamantnoj ćeliji. Istraživati će se elektronska/magnetska svojstva i stabilnost osnovnog stanja materijala s jakim međudjelovanjima s naglaskom na materijalima čija kristalna struktura ne posjeduje središnju simetriju.

Obavezan uvjet je završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer (ili ekvivalentno). Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost. Prioritet će dobiti kandidati koji su osvajali nagrade, školarine i sl. za izvrsnost prilikom školovanja, prisustvovali znanstvenom istraživačkom radu, koji su objavljivali znanstvene članke ili predstavljali na znanstvenim skupovima. Kandidat treba biti visoko motiviran te biti sposoban za samostalan istraživački  rad kao i za rad u istraživačkoj grupi. Kandidat mora imati odlično poznavanje engleskog jezika.

 

Uz prijavu na natječaje za radna mjesta potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te za radno mjesto pod brojem 1. potrebno je dostaviti kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Prijave na natječaj za radno mjesto podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za  radna mjesta podnose se na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  03.05.2019. do 03.06.2019.

 

Obavijesti o ishodu natječajnog postupka 

IF Ⓒ 2017