Natječaji — 14.11.2018.

Natječaj

Ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje natječaj:

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto rukovoditelj ( šef) odsjeka u središnjoj službi- rukovoditelj Odsjeka za financije  na određeno vrijeme na puno radno vrijeme uz probni rad, zbog zamjene do povratka djelatnice

Uvjeti:

  • područje ekonomije i ekonomskih znanosti – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu
  • 2 godine radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Prednosti:

  1. iskustvo, povjerljivost i pouzdanost u radu s financijskom poslovnom dokumentacijom te novčanim gotovinskim sredstvima i drugim sredstvima plaćanja u ime poslodavca
  2. iskustvo u rukovođenju manjeg broja zaposlenika
  3. iskustvo u izradi zakonskih statističkih izvještaja, financijskih izvještaja te završnog računa

Opis poslova: rukovodi radom odsjeka, organizira, raspoređuje i nadzire sve poslove vezane uz financije, računovodstvo i nabavu, obavlja računovodstveno-financijske poslove vezane uz obračun plaća, drugog dohotka, knjigovodstva, platnog prometa, putnih naloga, poslove nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, dostave i skladištenja, aktivno prati, proučava i primjenjuje zakonske financijske i druge propise, prati obradu i objavu informacija o radu Instituta, te obavlja ostale poslove iz djelokruga odsjeka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, dokaz o radnom iskustvu- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, dokaz o radnom  iskustvu na odgovarajućim poslovima- uvjerenje prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja mogu biti testirani.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu:natjecaj@ifs.hr

IF Ⓒ 2017