Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 17.07.2020.

Natječaj

Ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje natječaj za izbor za suradnička radna mjesta i radno mjesto u Odsjeku za financije:

Ad 1. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, na poslovima vezanim uz provođenje projekta HRZZ UIP-2019-04-2154 “Fazni prijelazi u sustavima s jakim elektronskim korelacijama induciranim tlakom i temperaturom“. Voditelj doktoranda (mentor) je dr. sc. Yuki Utsumi Boucher (yutsmumi@ifs.hr). Tema istraživanja su fenomeni koji se pojavljuju u sustavima s jakim interakcijama. Cilj projekta je istraživanje fizikalnih svojstava sustava s jakim međudjelovanjima u ekstremnim uvjetima, poput niskih temperatura, visokog tlaka i visokog magnetskog polja. Promjena termodinamičkih parametara generalno izaziva fazne prijelaze u sustavu, a u ekstremnim uvjetima snažne interakcije rezultiraju egzotičnim fenomenima. Razumijevanje mehanike faznih prijelaza ključno je za kontrolu svojstava materijala i također pruža korisne informacije pri dizajniranju materijala. Kao važan korak u projektu, kandidat će raditi na implementaciji transportnih i rendgenskih mjerenja pod visokim hidrostatskim tlakom u dijamantnoj ćeliji. Kandidat će proučavati elektronska/magnetska svojstva i stabilnost osnovnog stanja materijala s jakim međudjelovanjima s naglaskom na materijalima čija kristalna struktura ne posjeduje središnju simetriju, poput rijetkih zemljanih spojeva i halkogenida prijelaznih metala.

 

Ad 2. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, na poslovima vezanim uz provođenje projekta HRZZ UIP-2019-04-6869 „Istraživanje fononskih posredovanih procesa u kvazi-dvodimenzionalnim materijalima“. Voditelj doktoranda (mentor) je dr. sc. Dino Novko (dnovko@ifs.hr). Rad će se odvijati u području fizike čvrstog stanja i fizike materijala. Cilj istraživanja je provesti temeljitu teorijsku studiju o ulozi elektron-fonon vezanja u novim kvazi-dvodimenzionalnim materijalima pomoću kvantitativnih metoda iz prvih principa. Kandidat će biti uključen u istraživanja koja obuhvaćaju proučavanje  ravnotežne i ultrabrze dinamike elektronskih i vibracijskih pobuđenja u 2D i slojevitim materijalima. Plan je utvrditi te predvidjeti dinamiku i vremena života raznih kvazičestičnih pobuđenja novih materijala u vremenskoj domeni, što je bitno za fundamentalno razumijevanje foto-pobuđenih stanja, ali i za približavanje 2D materijala primjeni u optoelektronici i nanofotonici. Kandidat će rješavati problem termalizacije 2D materijala uslijed elektron-fonon vezanja, te će simulirati neadijabatske vibracijske i optičke spektre u ravnotežnim i neravnotežnim uvjetima. Fokus istraživanja će biti novi 2D materijali, kao što su dopirani grafen i  dihalkogenidi prijelaznih metala. Od kandidata se očekuje da ima osnovno ili napredno znanje u programskim jezicima kao što su Fortran, C ili Python, te da ima dobro znanje iz engleskog jezika. Prednost će dobiti kandidati koji su već prisustvovali u znanstvenom istraživačkom radu. Od kandidata se očekuje sposobnost za samostalan istraživački rad.

 

Ad 3. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, na temelju natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na poslovima vezanim uz projekte Centar za napredne laserske tehnike (CALT) i LASERLAB-EUROPE. Voditelj doktoranda (mentor) je dr. sc. Ticijana Ban (ticijana@ifs.hr).

Tema istraživanja obuhvaća visoko-razlučivu spektroskopiju elektronskih prijelaza u atomu stroncija pomoću optičkog frekventnog češlja u svrhu njihove primjene na eksperimente s kvantnim simulatorima. Prioritet će dobiti kandidati koji su osvajali nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove te osobno izlagali na znanstvenim konferencijama. Kandidat treba iskazati visoku motivaciju i sposobnost za samostalan istraživački rad, kao i za rad u istraživačkoj grupi te izvrsnost u pisanju i govoru engleskog jezika. Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost.

 

Ad 4. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, na temelju natječaja HRZZ-a, „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na poslovima vezanim uz NATO projekt „Science for Peace and Security“. Voditelj doktoranda (mentor) je dr. sc. Hrvoje Skenderović (hrvoje@ifs.hr).

Tema doktorata predviđa razvoj naprednih tehnika u digitalnoj holografiji. Ovime se obuhvaća upotreba posebno priređenog laserskog snopa koji bi se koristio u holografskom postavu radi veće efikasnosti i razlučivosti. Posebna priprema snopa bi se sastojala u utiskivanju orbitalnog angularnog momenta (OAM) u svjetlosni snop od interesa, prostorno oblikovanje snopa, korištenje pojedinačnih fotona (single photons), prvog fotona i kvantno spregnutih fotona. Rad kandidata obuhvaća i razvoj brzih numeričkih metoda za rekonstrukciju slike objekta iz snimljenih holograma u realnom vremenu upotrebom paralelnog procesiranje podataka koristeći grafičke procesorske jedinice. Jedan od rezultata rada kandidata bi trebao biti razvijeni holografski mikroskop s prikazom slike u realnom vremenu. Drugi mogući rezultat istraživanja se bazira na OAM holografiji, odnosno upotrebi snopova s definiranim OAM radi povećanja kontrasta pri oslikavanju (imaging) pojedinog objekta. Pri ovome bi se prvo posvetilo metodama za efikasno generiranje i detekciju OAM fotona pomoću svjetlosnog modulatora i CGH maski izrađenih na Institutu. Od kandidata se očekuje sklonost radu u optičkom laboratoriju, poznavanje numeričkih metoda i sposobnost samostalnog rješavanja problema.

 

Ad 5. rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi – rukovoditelj Odsjeka za financije na određeno vrijeme na puno radno vrijeme uz probni rad, zbog zamjene do povratka djelatnice.

 

Opis radnog mjesta: rukovodi radom odsjeka, organizira, raspoređuje i nadzire sve poslove vezane uz financije, računovodstvo i nabavu, obavlja računovodstveno-financijske poslove vezane uz obračun plaća, drugog dohotka, knjigovodstva, platnog prometa, putnih naloga, poslove nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, dostave i skladištenja, aktivno prati, proučava i primjenjuje zakonske financijske i druge propise, prati obradu i objavu informacija o radu Instituta, te obavlja ostale poslove iz djelokruga odsjeka. Prednost će imati kandidati koji posjeduju iskustvo, povjerljivost i pouzdanost u radu s financijskom poslovnom dokumentacijom te novčanim gotovinskim sredstvima i drugim sredstvima plaćanja u ime poslodavca, iskustvo u rukovođenju manjeg broja zaposlenika, iskustvo u izradi zakonskih statističkih izvještaja, financijskih izvještaja te završnog računa

****

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za točke 1.-4., pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane za točku natječaja za koju podnose prijavu.

Pristupnici za Ad 1., 2., 3.,  4.

Obvezni uvjeti su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Pristupnici za Ad 5.

Obvezni uvjeti: područje ekonomije i ekonomskih znanosti – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, aktivno poznavanje engleskog jezika, aktivno poznavanje rada na računalu, 2 godine radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaje za radna mjesta Ad 1., 2., 3., 4. potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata. Potrebno je dostaviti i kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod Ad. 5. potrebno je priložiti:  životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, dokaz o radnom iskustvu- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

 

Prijave na natječaj za radna mjesta Ad 1., 2., 3., 4.  podnose se u roku od 30 dana, a za radno mjesto pod Ad 5.  podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja za radno mjesto Ad 5. mogu biti testirani.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za  radna mjesta pod Ad 1., 2., 3. i 4. prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku, dok se za administrativno radno mjesto pod Ad 5. prijava podnosi samo na hrvatskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za radna mjesta od Ad 1. do Ad 4. traje od 17.07.2020. do 17.08.2020.
Natječaj za radno mjesto pod Ad 5. traje od 17.07.2020. do 27.07.2020.

 

 

 

IF Ⓒ 2017