Natječaji — 28.08.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto

Projektni administrator – radno mjesto I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do 31. siječnja 2021. godine odnosno do završetka provedbe projekta Centar za napredne laserske tehnike (CALT) financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.05.0001).

Obvezni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu

 

Prednosti:

 • radno iskustvo na poslovima navedenim u opisu poslova

 

Opis poslova:

 • administrativna podrška voditelju projekta;
 • prikupljanje i arhiviranje dokumentacije;
 • praćenje projektnih aktivnosti i izvještavanje o projektu;
 • komunikacija s projektnim timom i vanjskim stručnim suradnicima;
 • komunikacija s Posredničkim tijelima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije);
 • podrška pri nabavi robe, radova i usluga;
 • podrška u aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta;
 • ostali poslovi vezani uz provedbu projekta.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji,
 • preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Kandidati koji zadovolje obvezne uvjete natječaja mogu biti testirani.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr s naznakom „Projektni administrator“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 28.08.2019. do 11.09.2019. godine

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

 

IF Ⓒ 2017