Natječaji — 13.09.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto

 Viši stručni savjetnik za poslove javne nabave u Odjelu za projektne aktivnosti i financije, radno mjesto I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području ekonomije i ekonomskih znanosti ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • radno iskustvo na poslovima nabave minimalno 1 godina

 

Prednosti:

 •     iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave
 • iskustvo u poslovima financijske kontrole i/ili izvještavanja
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • važeći certifikat u području javne nabave
 • poznavanje regulatornog okvira relevantnog uz svoj djelokrug poslova

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda HZMO-a)

 

Opis radnog mjesta: 

 • vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi sa poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova Instituta za fiziku
 • obavlja stručne poslove za sve faze postupka javne nabave; provodi postupke nabave (te sudjeluje u njihovoj provedbi) i koordinira rad s vanjskim suradnicima
 • vodi i ažurira registar ugovora, okvirnih sporazuma i svih ostalih evidencija vezanih za javnu nabavu koji su propisani zakonom i općim aktima Instituta
 • podnosi obvezna statistička izvješća o provedbi postupaka nabave u Institutu
 • vodi računa o pravovremenom izvršenju plana i programa rada u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način
 • predlaže i sudjeluje u izradi plana nabave i njegovih izmjena i dopuna kao i višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada u svom djelokrugu
 • surađuje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala

 

Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata u Odjelu za projektne aktivnosti i financije,  administrativno radno mjestu 1. vrste, (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Prednosti:

 • iskustvo u pripremi i provedbi projekata
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 •   stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 •     poznavanje regulatornog okvira relevantnog uz svoj djelokrug poslova

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda HZMO-a)

 

Opis radnog mjesta – Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata: 

    pruža potporu u pripremi projektnih prijedloga članovima znanstveno-istraživačkog odjela, komunikacija između članova znanstveno-istraživačkog odjela i ostalih odjela tijekom pripreme projektnih prijava, pruža potporu u fazi provedbe projekata i pripreme projektnih izvještaja,  surađuje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala te obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Projektni administrator

Projektni administrator – radno mjesto I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), odnosno najkasnije  do 1. siječnja 2021. godine. Projekt KaCIF financiran je iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.02.0012).

Obvezni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije

 

Prednosti:

 • Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)
 • Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata u području znanosti i visokog obrazovanja, financiranih iz sredstava Europske unije
 • Iskustvo u pripremi i provođenju postupaka javne nabave

 

Opis poslova:

 • administrativna podrška voditelju projekta;
 • prikupljanje i arhiviranje dokumentacije;
 • praćenje projektnih aktivnosti i izvještavanje o projektu;
 • komunikacija s projektnim timom i vanjskim stručnim suradnicima;
 • komunikacija s Posredničkim tijelima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije);
 • podrška pri nabavi robe, radova i usluga;
 • podrška u aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta;
 • ostali poslovi vezani uz provedbu projekta.

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda HZMO-a)
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima pripreme i provedbe projekata od minimalno jedne godine

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji,
 • preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Kandidati koji zadovolje obvezne uvjete natječaja mogu biti testirani.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 13.09.2019. do 27.09.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

IF Ⓒ 2017