Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 27.10.2021.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radno mjesto - Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

 

 Na temelju odluke ravnatelja INSTITUTA ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

 NATJEČAJ

 Raspisuje se natječaj za radno mjesto prema tekstu natječaja kako slijedi:

 

Ad. 1. Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine za rad na poslovima vezanim uz Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS, G2D jedinica), u Grupi za istraživanje površina, međupovršina i 2D materijala pod vodstvom dr.sc. Ive Šrut Rakić. Tema istraživanja je u području fizike površina i 2D materijala kao što su grafen, molibden disulfid i volfram disulfid te njihove heterostrukture, a u kontekstu utjecaja naprezanja na njihovu strukturu i elektronska svojstva. Kandidat će raditi na molecular beam epitaxy (MBE) sintezi atomski tankih slojeva i heterostruktura na ravnim i stepeničastim podlogama (Ir(111) i Ir(332)) u uvjetima ultra-visokog vakuuma (UHV). Za karakterizaciju će se koristiti različite eksperimentalne tehnike, dominantno, skenirajuća tunelirajuća mikroskopija (STM) i spektroskopija (STS), te elektronska difrakcija niskih energija (LEED) u UHV uvjetima.

Prednost će imati kandidati koji su pokazali izvrsnost u dosadašnjem radu (objavili u vrhunskim časopisima, dobili nagrade i slično) te koji posjeduju praktično iskustvo u MBE sintezi 2D materijala i njihovih heterostruktura, kao i poznavanje mikroskopskih i spektroskopskih karakterizacijskih tehnika, posebice STM i STS tehnike.

***

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike ili drugog srodnog područja i radno iskustvo u istraživanjima 2D materijala u UHV uvjetima.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 27.10.2021. do 26.11.2021.g.

NN 116/21

IF Ⓒ 2017