Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 11.01.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodno radno mjesto sa „per rollam“ sjednice održane 29. prosinca 2022. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Ad 1.   Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Asistent će se uključiti u eksperimentalni istraživački rad Grupe za kvantne tehnologije u Centru za napredne laserske tehnike na Institutu za fiziku, a bavit će se razvojem kvantnih senzora i simulatora temeljenih na hladnim atomima. Voditelj asistenta (mentor) je dr. sc. Ticijana Ban (ticijana@ifs.hr).

Asistent će sudjelovati u razvoju optičkog atomskog sata temeljenog na hladnim atomima stroncija te u diseminaciji frekvencije optičkog atomskog sata u svrhu sinhronizacije atomskih satova. Navedeno istraživanje provodit će se u okviru Horizon projekta naziva Deployment of the first experimental QCI systems and network in the Republic of Croatia (CrOQCI) s trajanjem od 30 mjeseci. U nastavku, asistent će istraživati hladne atome zarobljene u kompleksnim optičkim potencijalima unutar optičkih rezonatora koji pokazuju sva svojstva kvantnih mreža s globalnom dugo-dosežnom interakcijom, a važni su za razumijevanje utjecaja okoline na kvantno računanje.

Metode istraživanja uključuju visoko-razlučivu lasersku spektroskopiju, tehnike frekventne stabilizacije kontinuiranih lasera i optičkog frekventnog češlja te lasersko hlađenje i zarobljavanje atoma.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje atomske fizike, visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prioritet će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl).

Praktično iskustvo s temom istraživanja, uključujući eksperimentalne tehnike, predstavlja prednost.

Obvezni uvjeti su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 11.01.2023. do 10.02.2023.g.
NN 4/2023
Euraxess
IF Ⓒ 2017