Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 01.12.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj pod oznakom Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodno radno mjesto sa 21. sjednice Znanstvenog vijeća održane 27. studenog 2023. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

  1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Ad 1.   Asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od pet godina u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti

Asistent će raditi u području eksperimentalne fizike čvrstog stanja na temama koje se odnose na fazne prijelaze uzrokovane tlakom i temperaturom u jako koreliranim elektronskim sustavima.

Mentor asistentu će biti dr. sc. Yuki Utsumi Boucher (yutsumi@ifs.hr).

Projekt se temelji na istraživanju pomoću visokotlačnih dijamantnih ćelija i kriogenih sustava. Odsjek za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima Instituta za fiziku omogućava električna, magnetska i toplinska mjerenja pri niskim temperaturama, jakom magnetskom polju i visokom tlaku. Koristeći eksperimentalne mogućnosti Instituta za fiziku, doktorand će proučavati fazne prijelaze u intermetalnim spojevima rijetkih zemalja. Dio istraživačkih aktivnosti, visokotlačna rendgenska difrakcija i visokotlačna rendgenska spektroskopija, izvodit će se na sinkrotronskim postrojenjima.

Idealan kandidat ima solidno iskustvo u barem jednom od sljedećih područja:

  • Eksperimenti s električnim transportom pod tlakom pomoću dijamantne ćelije
  • Analiza podataka rendgenske difrakcije praha ili monokristala
  • Iskustvo u kriogenim sustavima

Dodatno, od kandidata se očekuje visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost i samostalnost u studiranju i istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl).

Obvezni uvjet: završen preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer, ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova i životopis u kojemu se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj

Natječaj će trajati od 01.12.2023. do 02.01.2024.

IF Ⓒ 2017