Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 22.03.2024.

Institut za fiziku raspisuje natječaje za radna mjesta - Ad.1. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj), Ad2. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) i Ad.3. Asistent (ž/m, 1 izvršitelj)

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluka Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodna radna mjesta, Klasa: 002-22/24-02/2/12, Ur.broj: 2, Klasa: 002-22/24-02/2/13, Ur.broj: 2 te Klasa: 002-22/24-02/2/14, Ur.broj: 2 sa 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 15. ožujka 2024. godine,  ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 

  1. Raspisuje se natječaj za radna mjesta:

Ad.1. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, uz mogućnost produljenja do maksimalno dvije godine, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na istraživačkom projektu EUROfusion i projekta Podizanje znanstvene izvrsnosti Centra za napredne laserske tehnike (CALTboost). Cilj projekta je uspostava i primjena ‘Cavity ring-down’ spektroskopije za analizu laserskih plazmi te modela za opis koloidnih otopina nanočestica i određivanju njihovih svojstava.

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju prijašnje istraživačko iskustvo u području eksperimentalne i teorijske fizike i fizike plazme i nanočestičnih sustava. Prednost je i iskustvo u korištenju lasera i njihovim primjenama u sintezi materijala, u dijagnostici plazme pomoću komplementarnih tehnika, te u primjeni modela za opis koloidnih otopina nanočestica te određivanju njihovih svojstava.

Ovaj se projekt temelji na proizvodnji laserskih plazmi u vakuumu i tekućinama i njenoj dijagnostici pomoću ‘Cavity ring-down’ spektroskopije, ali i laserski inducirane ‘breakdown’ spektroskopije te optičke emisijske spektroskopije. Posebno će se ispitivati svojstva koloidnih otopina nanočestica i primjenjivati modeli Mie raspršenja i Beer-Lambert-ovog zakona na određivanje svojstava nanočestica (metalne i metalni oksidi).

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje fizike plazme, teorije raspršenja i visoka motivacija za radom u laboratoriju i razvoju modela na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka iz područja teme doktorata od kojih je moguće tražiti preporuku


Ad2. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj)
na određeno vrijeme do 30. 6. 2025.g.. uz mogućnost produljenja do maksimalno 20 mjeseci od dana zapošljavanja, u slučaju produljenja razdoblja provedbe projekta i produljenja razdoblja prihvatljivosti troškova, na poslovima vezanim uz eksperimentalnu fiziku čvrstog stanja.

Viši asistent će se baviti poslovima iz područja eksperimentalnih istraživanja u području fizike čvrstog stanja na projektu “Novi katalitički materijali za proizvodnju zelenog vodika”. Rad višeg asistenta će se temeljiti na primjeni tehnike fotoemisijske spektroskopije (PES) u istraživanju visokoentropijskih slitina (HEA), višekomponentnih približno ekviatomskih slitina, koje pokazuju dobra katalitička svojstva.

Na Institutu za fiziku, Zagreb, PES je etablirana tehnika za istraživanje elektronske strukture materijala. Posljednjih godina PES se također koristi u određivanju elektronske strukture HEA prijelaznih metala. Istraživačke aktivnosti odvijat će se u Centru za napredne laserske tehnike Instituta za fiziku u Grupi za ultrabrzu spektroskopiju. Grupa surađuje s raznim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim institucijama.

Idealan kandidat bi trebao imati znanja i iskustva  iz barem jednog od sljedećih područja:

eksperimentalne tehnike površinske fizike

fotoemisijska spektroskopija (bilo koje vrste)

elektronska struktura krutina

tehnike ultravisokog vakuuma

 

Dodatno, od kandidata se očekuje visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost i samostalnost u dosadašnjem istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama).

Obvezni uvjet: završeni doktorat iz područja fizike ili kemije

Očekivani početak rada je lipanj 2024., a završetka 30. 6. 2025., uz mogućnost produljenja do maksimalno 20 mjeseci od dana zapošljavanja u slučaju produljenja razdoblja provedbe projekta i produljenja razdoblja prihvatljivosti troškova.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka iz područja teme doktorata od kojih je moguće tražiti preporuku

 


Ad.3. Asistent (ž/m, 1 izvršitelj)
na određeno vrijeme u trajanju od pet godina u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Asistent će se uključiti u eksperimentalni istraživački rad Grupe za kvantne tehnologije u Centru za napredne laserske tehnike na Institutu za fiziku, a bavit će se razvojem kvantnih memorija za primjenu u kvantnim komunikacijama i sinkronizaciji atomskih satova. Voditelj asistenta (mentor) je dr. sc. Damir Aumiler (aumiler@ifs.hr).

Asistent će sudjelovati u istraživanju kvantnih memorija temeljenih na parama atoma alkalija. Testirat će se razni protokoli za optimizaciju performansi memorije, uključujući efikasnost, vrijeme pohrane fotona, kapacitet i kvantnu isprepletenost stanja.  Razvoj modula za kvantnu memoriju kao i testiranje performansi memorije provodit će se u okviru projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI. Metode istraživanja uključuju visoko-razlučivu lasersku spektroskopiju, tehnike frekventne stabilizacije kontinuiranih lasera i optičkog frekventnog češlja.

Od kandidata se očekuje dobro poznavanje atomske fizike, visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj temi istraživanja te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prioritet će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.). Praktično iskustvo u području teme istraživanja, uključujući navedene eksperimentalne tehnike, predstavlja prednost.

Obvezni uvjeti su: završen sveučilišni diplomski studij fizike te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju fizike te prijepis ocjena sa diplomskog studija. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

 


Za sva radna mjesta (Ad.1., Ad.2., Ad.3.)

_________________________________________________________________________

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21, 156/23) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaji će trajati od 22.03.2024. do 22.04.2024. godine.

IF Ⓒ 2017