Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 23.10.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb objavljuje

PONIŠTENJE DJELA NATJEČAJA

Poništava se objava dijela javnog natječaja Instituta za fiziku, objavljen u Narodnim novinama (br. 87/19) te internetskoj stranici HZZ za radno mjesto pod rednim brojem III.- projektni administrator –  radno mjesto I. vrste (ž/m) na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku /KaCIF/, odnosno do 01. siječnja 2021. godine.

NATJEČAJ za radna mjesta

 1. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na poslovima vezanim uz projekt HRZZ IP-2018-01-9047 “Hlađenje atoma frekventnim češljem“. Tema istraživanja je u području fizike hladnih atoma.
 2. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju do 30. rujna 2022. godine, uz mogućnost produljenja do ukupno 4 godine uz uvjet da je doktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno, na poslovima vezanim uz projekt HrZZ “Sinteza naprednih nanočestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima” ugovoren u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori. Tema istraživanja je u području laserskih plazmi, karakterizacije materijala i optičke spektroskopije

Obvezni uvjeti za radna mjesta su: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Prioritet će dobiti kandidati koji su osvajali nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove te osobno izlagali na znanstvenim konferencijama. Kandidat treba iskazati visoku motivaciju i sposobnost za samostalan istraživački rad, kao i za rad u istraživačkoj grupi te izvrsnost u pisanju i govoru engleskog jezika. Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

 1. Projektni administrator

Projektni administrator – radno mjesto I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), odnosno najkasnije  do 1. siječnja 2021. godine. Projekt KaCIF financiran je iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.02.0012).

Obvezni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije

 

Prednosti:

 • Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)
 • Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata u području znanosti i visokog obrazovanja, financiranih iz sredstava Europske unije
 • Iskustvo u pripremi i provođenju postupaka javne nabave

 

Opis poslova:

 • administrativna podrška voditelju projekta;
 • prikupljanje i arhiviranje dokumentacije;
 • praćenje projektnih aktivnosti i izvještavanje o projektu;
 • komunikacija s projektnim timom i vanjskim stručnim suradnicima;
 • komunikacija s Posredničkim tijelima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije);
 • podrška pri nabavi robe, radova i usluga;
 • podrška u aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta;
 • ostali poslovi vezani uz provedbu projekta.

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda HZMO-a)
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima pripreme i provedbe projekata od minimalno jedne godine

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

životopis,

dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji,

preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

 

Kandidati koji zadovolje obvezne uvjete natječaja mogu biti testirani.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj pod rednim brojem 1. i 2. podnose se u roku od 30 dana, a  prijave na natječaj pod rednim brojem 3. podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

IF Ⓒ 2017