Natječaji — 28.03.2018.

Najtečaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, u Zagrebu objavljuje:

NATJEČAJ za radna mjesta

Opis mjesta i uvjeta:

I Rukovoditelj Odjela za projekte i financije – položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Obvezni uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS

stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

  • radno iskustvo 5 godina na pripremi i provođenju međunarodnih projekata
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu

 Prednosti:

  1. Radno iskustvo na poslovima navedenim u opisu poslova
  2. Iskustvo u pripremi i provođenju međunarodnih projekata, u području znanosti i visokom obrazovanju, financiranih iz sredstava Europske unije

Opis poslova: rukovodi radom Odjela, organizira, raspoređuje i nadzire rad vezan uz komunikaciju znanosti, aktivno prati regulativu iz djelokruga Odjela, komunicira i surađuje s osnivačem Instituta i drugim državnim i javnim institucijama radi rješavanja pitanja povezanih sa provođenjem projekata Instituta,  komunicira sa znanstvenicima Instituta radi pružanja administrativne potpore u pripremi i provedbi projekata, informira o mogućnostima financiranja projekata iz nacionalnih i međunarodnih izvora, priprema i provodi postupke javne nabave, prati financijsko izvještavanje i planiranje, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

*************************

II Projektni administrator – viši stručni savjetnik, radno mjesto I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme (3 godine) do završetka provedbe projekta Centra za napredne laserske tehnike (CALT) financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.05).

Obvezni uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu

 Prednosti:

  1. Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)
  2. Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata u području znanosti i visokog obrazovanja, financiranih iz sredstava Europske unije
  3. Iskustvo u pripremi i provođenju postupaka javne nabave

Opis poslova: administrativna podrška voditelju projekata u svim fazama izrade i provedbe CALT projekta; podrška koordinatoru projekata u prikupljanju dokumentacije i informacija u fazi provedbe projekta; administrativno vođenje projekata; uredno dokumentiranje i arhiviranje istih; koordinacija prikupljanja podataka i dokumentacije za potrebe arhiviranja, praćenje napretka i izvještavanje o projektu; nadgledanje pravodobne implementacije i praćenje projektnih aktivnosti; priprema radnih verzija izvještaja; održavanje kontakata s uključenim partnerima i sudionicima projekta; podrška pri nabavi robe, radova i usluga u sklopu pojedinih projekata.

*************************

III Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.01.0001), istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D).

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari ili fizika materijala.

Prednosti imaju kandidati s iskustvom u teorijskom modeliranju elektronske strukture i elektronske spektroskopije (jednočestična i kvazičestična stanja i međudjelovanja), elektronskih kolektivnih pobuđenja (plazmoni), optičkih svojstava i elektron-šupljina vezanih stanja (eksitoni) u vodljivim i poluvodičkim dvodimenzionalnim nanostrukturama sa naglaskom na grafen, grafenske interkalate, dihalkogenide prijelaznih metala, borov-nitrid i njihove kompozite. Od kandidata se očekuje iskustvo u kompjutorskim simulacijama u okviru Teorije Funkcionala Gustoće (DFT), kao i poznavanje programskih jezika i alata (npr., fortran90, bash, python).

*************************

IV Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: Jako korelirani elektroni u slojnim organskim materijalima i manganitima: niskofrekventna pobuđenja i nelinearna dinamika (HRZZ IP-11-2013-1011) te na infrastrukturnom projektu KaCIF-Kriogeni centar Instituta za fiziku (pred provedbom).

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati s iskustvom u eksperimentalnoj fizici kondenzirane materije na niskim temperaturama, tehnici niskofrekventne dielektrične spektroskopije, mjerenjima magnetotransportnih i magnetskih svojstava s naglaskom na znanosti materijala, elektronskoj feroelektričnosti, magnetoelektricima i multiferoicima. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji iskažu spremnost za učenje i uspostavljanje novih eksperimentalnih metoda, rad u laboratoriju, usavršavanje eksperimentalnih tehnika kao i za rad na novim fizikalnim problemima.

*************************

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom poslovnih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca ili mentora od kojeg se može zatražiti preporuka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj za mjesta pod I, II, III, IV  mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaje za mjesta pod I, III i IV podnose se u roku od 30 dana, a za mjesto II u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda