Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 22.01.2020.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja Instituta za fiziku, Zagreb, objavljuje natječaj za radna mjesta: 

  1. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju do pet godina u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti , na poslovima vezanim uz projekt “Phagocytosis and Macropinocytosis, a mechanistic view” financiranog u sklopu Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa. Tema istraživanja je u području biofizike stanice, s ciljem povezivanja mikroskopskih i makroskopskih karakteristika sustava žive stanice. Interakcije unutar aktinskog citoskeleta pratit će se metodom konfokalne laserske pretražne fluorescencijske mikroskopije i drugim suvremenim metodama svjetlosne mikroskopije. Dinamika interakcija će se kvantificirati metodama digitalne obrade i analize dobivenih podataka i teorijski analizirati korištenjem numeričkih reakcijsko-difuzijskih modela.
  2. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju do pet godina u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, na poslovima vezanim uz Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS, G2D jedinica) i infrastrukturni projekt CALT. Tema istraživanja je u području fizike površina i fizike 2D materijala, odnosno sinteze i karakterizacije 2D materijala kao što su grafen, hBN i borofen. Za karakterizaciju će se koristiti različite mikroskopske (AFM, SEM) i spektroskopske (XPS, ARPES, EDS) eksperimentalne tehnike. Fokus sinteze će biti na jeftinim i brzim metodama rasta koje omogućuju dobivanje velikih 2D kristala. Na taj način će se osigurati izvor visoko-kvalitetnih slojeva za konstrukciju različitih heterostruktura i prototipnih (opto)elektroničkih uređaja baziranih na 2D materijalima.
  3. asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme od četiri godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost iz Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori pod nazivom “Sinteza naprednih nanočestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima”.
  4. poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vijeme u trajanju od jedne godine za rad na HrZZ projektu “Sinteza naprednih nanočestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima”. Kandidat će se koristiti primjenom atmosferskog plazmenog mlaza za tretman tekstilnih materijala, a drugi fokus je na inovativnoj laserskoj sintezi dvo-komponentnih nanočestica za primjene u fotokatalizi. Ukupni cilj ove postdoc pozicije je proizvesti tekstilni materijal impregniran s nanočesticama s poboljšanom UV zaštitom i antimikrobnom aktivnošću i sintetizirati nanočestice na naprednu fotokatalizu, što je relevantno za primjene u tekstilnoj industriju, pakiranju hrane, razvoju senzora i materijala za pojačanu fotokatalizu i poboljšanje procesa pročišćenja vode.
  5. poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vijeme u trajanju od jedne godine za rad na HrZZ projektu “Optička svojstva heterostruktura dihalkogenida prijelaznih metala”. Kandidat će raditi na izradi uređaja baziranim na atomski tankim slojevima i heterostrukturama, kako bi se povećala mogućnost manipulacije optičkog odgovora i vezanih primjena tih naprednih materijala. Željene heteorostrukture dobivati će se mikromehaničkom manipulacijom pojedinih slojeva, a primjenjivat će se konfiguracije FET tranzistora, sa stražnjim ili gornjim naponom vrata. Pored redovite primjene elektronske litografije, elektrode će biti nanešene na odabranoj heterostrukturi primjenom posebno izrađenih maski tehnikom pulsne mikroobrade folija. Dobiveni uređaji karakterizirat će se u optičkom odgovoru i u transportu.
  6. stručnog savjetnika (ž/m, 1 izvršitelj) za rad na poslovima vezanim uz Nacionalni laboratorij za vrijeme i frekvenciju na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci. U okviru strateškog projekta RH u području znanstvene infrastrukture CALT, koji se provodi na Institutu za fiziku uspostavit će se Nacionalni laboratorij za vrijeme i frekvenciju. Radno mjesto uključuje stručne poslove vezane uz postupak dobivanja državnog etalona vremena na Institutu za fiziku, akreditaciju laboratorija za vrijeme i frekvenciju te izradu dokumentacije potrebne za uključivanje u mrežu nacionalnih mjeriteljskih laboratorija, kao i u mrežu europskih nacionalnih mjeriteljskih instituta. Osim navedenog, radno mjesto uključuje i sve poslove vezane uz uspostavu laboratorija kao što su planiranje i instalacija opreme te mjerenje i održavanje nacionalnog etalona vremena.

*****

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za točke 1.-5., odnosno članka 44. istog zakona za točku 6., pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane za točku natječaja za koju podnose prijavu.

Pristupnici za točke 1., 2. i 3.

Obvezni uvjeti su: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike. Prioritet će dobiti kandidati koji su osvajali nagrade, školarine i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove te osobno izlagali na znanstvenim konferencijama. Kandidat treba iskazati visoku motivaciju i sposobnost za samostalan istraživački rad, kao i za rad u istraživačkoj grupi te izvrsnost u pisanju i govoru engleskog jezika. Praktično iskustvo s temom istraživanja predstavlja prednost.

Pristupnici za točke 4. i 5.

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike ili drugog srodnog područja i radno iskustvo u fizici plazme (za točku 4.), odnosno u istraživanjima 2D materijala (za točku 5.). Prednost će imati kandidati koji su pokazali izvrsnost u dosadašnjem radu te koji: za točku 4. posjeduju praktično znanje iz laserskih tehnika i uporabe lasera, atomske i molekularne optičke spektroskopije i fizike plazme, odnosno za točku 5. posjeduju praktično iskustvo u izradi uređaja od 2D materijala pomoću elektronske litografije.

Pristupnici za točku 6.

Obvezni uvjeti su: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti; 20 godina radnog iskustva; prethodno iskustvo na sljedećim poslovima pisanja stručnih izvješća, ekspertiza i stručnih radova; organizaciju i/ili voditeljstvo stručnih projekata; koordinaciju stručnih aktivnosti; provođenje stručnog obrazovanja za suradnike i tehničare; sudjelovanje u znanstvenim projektima; aktivno poznavanje engleskog jezika. Prednost će biti dana kandidatima s iskustvom u stručnim poslovima vezanim uz mjeriteljstvo.

*****

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji.

Za radna mjesta 1.-5. potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka. Za radno mjesto pod 6., potrebno je priložiti i dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca ili mentora od kojeg se može zatražiti preporuka

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. U naslovu e-maila molim staviti referencu na točku natječaja, ovisno za koje mjesto se prijavljuje. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o ishodi natječajnog postupka

 

IF Ⓒ 2017