Natječaji — 02.08.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na radna mjesta

Ia i Ib znanstveni suradnik – (ž/m, 2 izvršitelja). Kandidati/kandidatkinje su znanstvenici, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz fizike, i iskustvom rada u inozemstvu, u međunarodnom znanstvenom okruženju.

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku.

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa opisom istraživačkih interesa i kratkim (do 1 stranica) programom kojim se jasno zacrtava plan razvoja i financiranja istraživanja na Institutu za fiziku, a posebice u sklopu infrastrukturnog projekta Centar za napredne laserske tehnike (CALT), koji se provodi na Institutu za fiziku te opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika kao i popis barem tri nepristrana inozemna znanstvenika od kojih povjerenstvo u postupku izbora na znanstveno radno mjesto može zatražiti mišljenje o znanstvenoj zrelosti i kvalificiranosti pristupnika.

Mjesto Ia: Eksperimentalni fizičar u području fizike kondenzirane materije za rad na tematici karakterizacije optičkih i elektronskih svojstava na nano-skali. U okviru nano-bio tematske cjeline CALT-a planiran je razvoj tehnika za spektroskopiju i oslikavanje na nano-skali s prostornom rezolucijom od 10-ak nm bazirano na efektu raspršujućeg bliskog polja i to u širokom spektralnom području od vidljivog do infracrvenog i THz područja. Radno mjesto uključuje rad na planiranju, uspostavi, razvoju i vođenju laboratorija za nanospektroskopiju i oslikavanje na nano-skali.

Od kandidata se očekuje temeljito poznavanje metoda mikroskopije pretražnom probom te različitih spektroskopskih tehnika u fizici kondenzirane materije. Prednost će imati kandidati s iskustvom u primjeni tih tehnika na istraživanja atomski tankih dvodimenzionalnih materijala, što je centralna tema istraživanja u sklopu sadašnjeg centra izvrsnosti CEMS te planiranim istraživanjima u sklopu nano-bio tematika u CALT-u. Dodatna prednost će se dati kandidatima s iskustvom u razvoju novih eksperimentalnih tehnika, objavljivanju u vrhunskim časopisima, iskustvom u prijavama na projekte, dokazanom vođenju mlađih suradnika i organizacijskim sposobnostima (skupovi, radionice).

 

Mjesto Ib: Eksperimentalni fizičar u području atomske i molekulske fizike za rad na tematici kvantnih simulatora i senzora temeljenih na hladnim atomskim sustavima. U okviru CALT-a planirana je uspostava Laboratorija za kvantne simulatore i senzore u okviru kojeg će se, između ostalih aktivnosti, razvijati optički atomski sat temeljen na hladnim atomima stroncija. Radno mjesto uključuje rad na planiranju, razvoju i uspostavi toga laboratorija.

Od kandidata se očekuje temeljito poznavanje fizike hladnih atoma s iskustvom u eksperimentalnim tehnikama stvaranja, opažanja i karakterizacije hladnih atomskih plinova. Dodatno, očekuje se iskustvo u radu s optičkim frekventnim češljem te poznavanje tehnika stabilizacije lasera kao i rad s optičkim rezonatorima. Prednost će imati kandidati s iskustvom u eksperimentima hlađenja i zarobljavanja atoma stroncija, sudjelovanja u razvoju novih eksperimentalnih tehnika i/ili uspostavi laboratorija, iskustvo u prijavama na projekte, te dobro razrađenim planom prijave na buduće nacionalne i međunarodne projekte.

II asistent (ž/m, 1 izvršitelj) za suradničko radno mjesto doktoranda na određeno vrijeme u trajanju do pet godina, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Rad će se odvijati na projektu Fotopobuđenja u 2D poluvodičima (HrZZ UIP-05-2017).

Obvezni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalent, koji osigurava kvalifikaciju za upis na odgovarajući smjer doktorskog studija fizike.

Tema istraživanja je ultrabrza dinamika u dvodimenzionalnim (2D) poluvodičkim materijalima, u skladu s radnim planom projekta, kao i s planom uspostave laboratorija u okviru CALT-a. U okviru doktorskog rada, doktorand/doktorandica će se, nakon upoznavanja s osnovnim eksperimentalnim tehnikama za karakterizaciju 2D materijala, upoznati i s tehnikom  ultrabrze spektroskopije. Sudjelovat će u razvoju novih eksperimentalnih tehnika, s ciljem istraživanja vremenske dinamike prijelaza i procesa u 2D materijalima sa sub-pikosekundnom vremenskom razlučivošću, u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra. Praktično iskustvo u istraživanjima 2D materijala predstavlja prednost.

Uz prijavu potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom istraživačkih interesa, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

 

********

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument. U naslovu dokumenta navesti ime i prezime kandidata i oznaku mjesta za koje se prijavljuje (Ia, Ib ili II).

Natječaj traje od 02.08.2019. do 02.09.2019. godine.

Obavijesti o ishodu natječajnog postupka

 

 

IF Ⓒ 2017