Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Znanstvene vijesti — 08.03.2024.

Spinska reorijentacija u magnetoelektričnom efektu opaženom u antiferomagnetski uređenom kupratu Cu3TeO6

U radu nedavno objavljenom u časopisu Physical Review Letters, naši kolege Virna Kisiček, Damir Dominko, Matija Čulo, Mirta Herak i Tomislav Ivek, zajedno s bivšim doktorandima Željkom Rapljenovićem i Martinom Dragičević te ostalim suradnicima istaknuli su ulogu spinske reorijentacije u magnetoelektričnom efektu opaženom u antiferomagnetski uređenom kupratu Cu3TeO6 istraženom pomoću mjerenja statičke polarizacije u vanjskom magnetskom polju. Ovo otkriće ukazuje na dosad nedetektiranu promjenu magnetske simetrije u magnetskom polju, što igra ključnu ulogu u realiziranom magnetoelektričnom efektu u Cu3TeO6, ali i u drugim svojstvima ovog spoja, poput topoloških spinskih pobuđenja. Ovi rezultati ukazuju da navedeni materijal predstavlja možda i jedinstveni sustav za proučavanje međuigre nekoliko ključnih fenomena u spintronici.

Spin-Reorientation-Driven Linear Magnetoelectric Effect in Topological Antiferromagnet Cu3TeO6

Virna Kisiček, Damir Dominko, Matija Čulo, Željko Rapljenović, Marko Kuveždić, Martina Dragičević, Helmuth Berger, Xavier Rocquefelte, Mirta Herak, and Tomislav Ivek, Phys. Rev. Lett. 132, 096701 (2024).

DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.096701

Antiferomagneti su magnetski matrijali u kojima magnetsko uređenje, za razliku od feromagneta, ne daje vanjsko magnetsko polje. Usprkos tome, antiferomagnetski materijali imaju velikog potencijala za primjene u budućim elektroničkim uređajima. To je prepoznato kroz novo područje antiferomagnetske spintronike čiji cilj je kontrola spinova u antiferomagnetu koja bi se iskoristila za povećanje brzine i gustoće zapisa u novim elektroničkim uređajima, s potencijalno velikom energetskom učinkovitosti. Jaka energija međudjelovanja magnetskih momenata u antiferomagnetima odgovara pobudama s visokim frekvencijama, čak u području THz. Manipulacija elektronskih stanja u terahercnom području omogućila bi povećanje brzine čitanja i zapisa za nekoliko redova veličine u odnosu na trenutne. Dodatno se ističu magnetoelektrici u kojima je antiferomagnetizam moguće kontrolirati električnim poljem, odn. naponom, što otvara mogućnost povećanja energetske efikasnosti elektroničkih uređaja za nekoliko redova veličina. Zanimljivi su i antiferomagneti s topološkim spinskim pobuđenjima koji imaju velikog potencijala za primjenu u  magnonici i topološkoj spintronici.

Cu3TeO6 je kubični materijal s neobičnom i jednistvenom magnetskom rešetkom u kojem se spinovi bakra uređuju dugodosežno antiferomagnetski ispod temperature od 61K, što su prije skoro dva desetljeća prvi pokazali M. Herak i suradnici. Nedavno je opaženo da se u magnetski uređenom stanju ovog materijala magnonske vrpce preklapaju u topološkim Diracovim točkama, čime je po prvi put pronađeno prisustvo topoloških magnona u trodimenzionalnom sistemu. U ovom radu V. Kisiček i suradnici su pokazali da je Cu3TeO6 magnetoelektrik u kojem je statička električna polarizacija inducirana vanjskim magnetskim poljem  (slika 1a i 1b). Međutim, opaženo je različito ponašanje inducirane polarizacije u magnetskom polju za kristalografski ekvivalentne smjerove, zbog čega je detaljno proučen i magnetski odziv u istom rasponu magnetskih polja te eksperimentalno utvrđeno postojanje spinske reorijentacije u magnetskom polju. Uz pomoć fenomenološkog modela baziranog na dosad poznatom hamiltonijanu ovog sustava izračunate su magnetske strukture u primijenjenom magnetskom polju te određene magnetske točkaste grupe tih struktura, a koje se razlikuju od dosad poznate simetrije osnovnog stanja (slika 1c). Dodatno, dobivene magnetske točkaste grupe su polarne, ali pripadne strukture se slabo razlikuju od sličnih struktura s nepolarnim točkastim grupama, zbog čega je opaženi magnetoelektrični efekt dominantno linearan (slika 1b). Sva ova svojstva čine ovaj spoj moguće i jedinstvenim materijalom u kojem se može proučavati međuigra različitih potencijalno korisnih svojstava: antiferomagnetizma, magnetoelektričnosti, spinske reorijentacije i topoloških spinskih pobuđenja.

Figure 1. a) Hysteresis curves of static electric polarization measured in an applied magnetic field of 12T. The inset shows the Cu3TeO6 magnetic lattice with antiferromagnetic ordering (dark red and pale red are oppositely oriented spins). b) Electric polarization is linear in the applied magnetic field for H || [001]. c) The change of magnetic symmetry induced by spin reorientation in the magnetic field obtained from the phenomenological model is shown in the phase diagram for H||[001], and the corresponding magnetic structures are also plotted.

Slika 1. a) Krivulje histereze statičke električne polarizacije mjerene u primijenjenom magnetskom polju od 12T. Umetak prikazuje magnetsku rešetku Cu3TeO6 s antiferomagnetskim uređenjem (tamno crveno i blijedo crveno su suprotno orijentirani spinovi). b) Električna polarizacija je linearna u primijenjenom magnetskom polju za H||[001]. c) Promjena magnetske simetrije inducirana spinskom reorijentacijom u magnetskom polju dobivena iz fenomenološkog modela prikazana je u faznom dijagramu za H||[001], a nacrtane su i odgovarajuće magnetske strukture.

 

IF Ⓒ 2017