This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

PhD students

A A A

Institute of Physics has a long tradition in education of young scientists, and does it very successfully. At the Institute, both our own students, as well as the students from other scientific and high education institutions work on their PhD theses.

PhD students at the Institute:

Antun Lovro Brkić
Modifying 2D materials` properties by molecular functionalization
Supervisor: Dino Novko
Supervisor: Ida Delač

Vedran Brusar
Ultrabrza spektroskopija kompleksnih molekulskih sistema, 2D materijala i istraživanje fotofizičkih svojstava tankih filmova primjenjivih u razvoju solarnih ćelija nove generacije
Supervisor: Silvije Vdović

Ali Mardan Dezfouli
Prostorno strukturirana svjetlost i primjene
Supervisor: Hrvoje Skenderović

Naveen Singh Dhami
Pressure dependent electronic and crystal structures of Eu-compound
Supervisor: Yuki Utsumi Boucher

Martina Dragičević
Anizotropija magnetski uređenih stanja u niskodimenzionalnim magnetoelektricima
Supervisor: Mirta Herak
Supervisor: Tomislav Ivek

Nina Girotto
Istraživanje elektron-fonon vezanja u novim 2D materijalima
Supervisor: Dino Novko

Blaž Ivšić
Dinamika proteina Rac1 u amebi Dictyostelium discoideum
Supervisor: Tomislav Vuletić

Josip Jakovac
Plazmoni i plazmaroni u 2D kristalima
Supervisor: Vito Despoja

Sherif Kamal
Sinteza i karakterizacija borofena na metalnim podlogama
Supervisor: Marin Petrović

Virna Kisiček
Statička i dinamička svojstva multiferoika
Supervisor: Damir Dominko

Šimun Mandić
Funkcionalizirani dvodimenzionalni materijali
Supervisor: Ida Delač

Seyed Ashkan Moghadam Ziabari
Supervisor: Yuki Utsumi Boucher

Gaurav Pransu
Utjecaj interkalacije na fizikalna svojstva dihalkogenida prijelaznih metala
Supervisor: Petar Popčević

Ivana Puljić
Visoko-razlučiva spektroskopija atoma stroncija pomoću optičkog frekventnog češlja
Supervisor: Ticijana Ban

Rafaela Radičić
Razvoj metode sinteze dvokomponentnih nanočestica i njihova primjena u fotokatalizi
Supervisor: Nikša Krstulović

Željko Rapljenović
Kolektivna dinamika u multiferoicima
Supervisor: Tomislav Ivek

Patrick Seleš
Supervisor: Marin Petrović

Luka Sinković
Supervisor: Ivan Balog

Antonio Supina
Mikroskopska kinematika epitaksijalnog rasta TMD materijala
Supervisor: Marko Kralj

Vjekoslav Vulić
Razvoj Ti:safir lasera sa spregnutim modovima pumpanog plavim diodama i njegova primjena u istraživanju međudjelovanja atoma s laserskom svjetlošću
Supervisor: Damir Aumiler

Marin Đujić
Supervisor: Ticijana Ban

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Silvija Badurina
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem
Supervisor: Damir Aumiler

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj terapiji benignih oralnih lezija metodom infracrvene termografije
Supervisor: Irina Filipović Zore
Supervisor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza deformacije keramičkih ljuskica pri cementiranju i stresu metodom digitalne holografske interferometrije
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli
Supervisor: Ivan Balog

Neven Golenić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Eksiton-polaritoni u 2D kompozitima
Supervisor: Vito Despoja

Zlatko Majlinger
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Starkovo širenje linija iona prijelaznih metala u spektrima toplih zvijezda i bijelih patuljaka
Supervisor: Robert Beuc

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Hrvoje Rakić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Dugosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatmima
Supervisor: Robert Beuc

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu
Ispitivanje termodinamičkih svojstava birnarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala
Supervisor: Katica Biljaković

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje utjecaja vibracija na vidnu oštrinu u stomatologiji metodom holografske interferometrije
Supervisor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Termoelektrična i magnetotransportna svojstva odabranih termoelektrika
Supervisor: Ana Smontara
Supervisor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017