This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

PhD students

A A A

Institute of Physics has a long tradition in education of young scientists, and does it very successfully. At the Institute, both our own students, as well as the students from other scientific and high education institutions work on their PhD theses.

PhD students at the Institute:

Denis Abramović
Konstruiranje, karakteriziranje i primjena izvora koreliranih parova fotona
Supervisor: Nazif Demoli
Supervisor: Hrvoje Skenderović

Damjan Blažeka
Sinteza nanočestica laserskom ablacijom u vodi, njihova karakterizacija i primjena
Supervisor: Nikša Krstulović

Antun Lovro Brkić
Modifying 2D materials` properties by molecular functionalization
Supervisor: Dino Novko
Supervisor: Ida Delač Marion

Danijel Buhin
Frequency Comb Cavity Cooling
Supervisor: Damir Aumiler

Julio Car
Modeliranje parametara sustava koloidnih otopina nanočestica dobivenih laserskom ablacijom u vodi i primjene
Supervisor: Nikša Krstulović

Ali Mardan Dezfouli
Supervisor: Hrvoje Skenderović

Naveen Singh Dhami
Pressure dependent electronic and crystal structures of Eu-compound
Supervisor: Yuki Utsumi Boucher

Martina Dragičević
Anizotropija magnetski uređenih stanja u niskodimenzionalnim magnetoelektricima
Supervisor: Mirta Herak
Supervisor: Tomislav Ivek

Mateo Forjan
Primjena ultrabrze spektroskopije u određivanju fotokemije kinon-metida
Supervisor: Silvije Vdović

Nina Girotto
Istraživanje elektron-fonon vezanja u novim 2D materijalima
Supervisor: Dino Novko

Blaž Ivšić
Supervisor: Tomislav Vuletić

Valentino Jadriško
Optička svojstva 2D materijala i napredne optičke metode
Supervisor: Nataša Vujičić

Josip Jakovac
Supervisor: Vito Despoja

Sherif Kamal
Supervisor: Marin Petrović

Virna Kisiček
Statička i dinamička svojstva multiferoika
Supervisor: Damir Dominko

Domagoj Kovačić
Aktivni optički frekventni standardi
Supervisor: Ticijana Ban

Juraj Krsnik
Jake korelacije i nered
Supervisor: Osor Slaven Barišić

Mateo Kruljac
Cavity Cooling with Frequency Comb
Supervisor: Ticijana Ban

Sudhakar Pandey
Supervisor: Osor Slaven Barišić

Borna Pielić
Van der Waals epitaksija dvodimenzionalnih disulfida prijelaznih metala
Supervisor: Marko Kralj

Ivana Puljić
Visoko-razlučiva spektroskopija atoma stroncija pomoću optičkog frekventnog češlja
Supervisor: Ticijana Ban

Borna Radatović
Transportna karakterizacija heterostruktura 2D materijala
Supervisor: Marin Petrović

Rafaela Radičić
Supervisor: Nikša Krstulović

Željko Rapljenović
Kolektivna dinamika u multiferoicima
Supervisor: Tomislav Ivek

Ana Senkić
Ekscitonska dinamika u homo- i heterostrukturama 2D materijala
Supervisor: Nataša Vujičić

Luka Sinković
Supervisor: Ivan Balog

Antonio Supina
Mikroskopska kinematika epitaksijalnog rasta TMD materijala
Supervisor: Marko Kralj

Vjekoslav Vulić
Lasersko hlađenje frekventnim češljem
Supervisor: Damir Aumiler

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Silvija Badurina
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem
Supervisor: Damir Aumiler

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj terapiji benignih oralnih lezija metodom infracrvene termografije
Supervisor: Irina Filipović Zore
Supervisor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza deformacije keramičkih ljuskica pri cementiranju i stresu metodom digitalne holografske interferometrije
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Zlatko Majlinger
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Starkovo širenje linija iona prijelaznih metala u spektrima toplih zvijezda i bijelih patuljaka
Supervisor: Robert Beuc

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Hrvoje Rakić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Dugosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatmima
Supervisor: Robert Beuc

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu
Ispitivanje termodinamičkih svojstava birnarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala
Supervisor: Katica Biljaković

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje utjecaja vibracija na vidnu oštrinu u stomatologiji metodom holografske interferometrije
Supervisor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Termoelektrična i magnetotransportna svojstva odabranih termoelektrika
Supervisor: Ana Smontara
Supervisor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017