Doktorandi

Institut za fiziku ima dugu tradiciju i jedna je od najuspješnijih znanstvenih institucija u obrazovanju mladih znanstvenika. Svoj doktorat na Institutu izrađuju znanstveni novaci Instituta za fiziku, ali i drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

Na Institutu za fiziku doktorate izrađuju:

Denis Abramović
Konstruiranje, karakteriziranje i primjena izvora koreliranih parova fotona
Mentor: Nazif Demoli

Damjan Blažeka
Sinteza nanočestica laserskom ablacijom u vodi, njihova karakterizacija i primjena
Mentor: Nikša Krstulović

Danijel Buhin
Frequency Comb Cavity Cooling
Mentor: Damir Aumiler

Martina Dragičević
Anizotropija magnetski uređenih stanja u niskodimenzionalnim magnetoelektricima
Mentor: Mirta Herak
Mentor: Tomislav Ivek

Mateo Forjan
Primjena ultrabrze spektroskopije u određivanju fotokemije kinon-metida
Mentor: Silvije Vdović

Valentino Jadriško
Optička svojstva 2D materijala i napredne optičke metode
Mentor: Nataša Vujičić

Mihovil Jurdana
Sinteza i rast heterostruktura baziranih na grafenu i heksagonalnom boron nitridu
Mentor: Marko Kralj

Domagoj Kovačić
Mentor: Ticijana Ban

Juraj Krsnik
Jake korelacije i nered
Mentor: Osor Slaven Barišić

Mateo Kruljac
Cavity Cooling with Frequency Comb

Ivana Levatić
Disipacijski procesi i dinamika skirmionske faze u Cu2OSeO3
Mentor: Ivica Živković
Mentor: Mirta Herak

Ines Markulin
Planirana tema doktorskog rada vezana je za međujelovanje elektrona s fononima i plazmonima te površinska vezana stanja
Mentor: Osor Slaven Barišić

Borna Pielić
Van der Waals epitaksija dvodimenzionalnih disulfida prijelaznih metala
Mentor: Marko Kralj

Borna Radatović
Transportna karakterizacija heterostruktura 2D materijala
Mentor: Marko Kralj

Željko Rapljenović
Kolektivna dinamika u multiferoicima
Mentor: Tomislav Ivek

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Silvija Badurina
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem
Mentor: Damir Aumiler

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj terapiji benignih oralnih lezija metodom infracrvene termografije
Mentor: Irina Filipović Zore
Mentor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza deformacije keramičkih ljuskica pri cementiranju i stresu metodom digitalne holografske interferometrije
Mentor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Josip Jakovac
Institut za fiziku
Mentor: Vito Despoja

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom
Mentor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Hrvoje Rakić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Dugosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatmima
Mentor: Robert Beuc

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu
Ispitivanje termodinamičkih svojstava birnarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala
Mentor: Katica Biljaković

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje utjecaja vibracija na vidnu oštrinu u stomatologiji metodom holografske interferometrije
Mentor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Termoelektrična i magnetotransportna svojstva odabranih termoelektrika
Mentor: Ana Smontara
Mentor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda