Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Doktorandi

A A A

Institut za fiziku ima dugu tradiciju i jedna je od najuspješnijih znanstvenih institucija u obrazovanju mladih znanstvenika. Svoj doktorat na Institutu izrađuju znanstveni novaci Instituta za fiziku, ali i drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

Na Institutu za fiziku doktorate izrađuju:

Antun Lovro Brkić
Modifying 2D materials` properties by molecular functionalization
Mentor: Dino Novko
Mentor: Ida Delač

Vedran Brusar
Ultrabrza spektroskopija kompleksnih molekulskih sistema, 2D materijala i istraživanje fotofizičkih svojstava tankih filmova primjenjivih u razvoju solarnih ćelija nove generacije
Mentor: Silvije Vdović

Naveen Singh Dhami
Pressure dependent electronic and crystal structures of Eu-compound
Mentor: Yuki Utsumi Boucher

Martina Dragičević
Anizotropija magnetski uređenih stanja u niskodimenzionalnim magnetoelektricima
Mentor: Mirta Herak
Mentor: Tomislav Ivek

Nina Girotto
Istraživanje elektron-fonon vezanja u novim 2D materijalima
Mentor: Dino Novko

Blaž Ivšić
Dinamika proteina Rac1 u amebi Dictyostelium discoideum
Mentor: Tomislav Vuletić

Josip Jakovac
Plazmoni i plazmaroni u 2D kristalima
Mentor: Vito Despoja

Sherif Kamal
Sinteza i karakterizacija borofena na metalnim podlogama
Mentor: Marin Petrović

Virna Kisiček
Statička i dinamička svojstva multiferoika
Mentor: Damir Dominko

Šimun Mandić
Funkcionalizirani dvodimenzionalni materijali
Mentor: Ida Delač

Seyed Ashkan Moghadam Ziabari
Mentor: Yuki Utsumi Boucher

Gaurav Pransu
Utjecaj interkalacije na fizikalna svojstva dihalkogenida prijelaznih metala
Mentor: Petar Popčević

Ivana Puljić
Visoko-razlučiva spektroskopija atoma stroncija pomoću optičkog frekventnog češlja
Mentor: Ticijana Ban

Rafaela Radičić
Razvoj metode sinteze dvokomponentnih nanočestica i njihova primjena u fotokatalizi
Mentor: Nikša Krstulović

Željko Rapljenović
Kolektivna dinamika u multiferoicima
Mentor: Tomislav Ivek

Patrick Seleš
Mentor: Marin Petrović

Luka Sinković
Mentor: Ivan Balog

Antonio Supina
Mikroskopska kinematika epitaksijalnog rasta TMD materijala
Mentor: Marko Kralj

Vjekoslav Vulić
Razvoj Ti:safir lasera sa spregnutim modovima pumpanog plavim diodama i njegova primjena u istraživanju međudjelovanja atoma s laserskom svjetlošću
Mentor: Damir Aumiler

Marin Đujić
Mentor: Ticijana Ban

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Silvija Badurina
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem
Mentor: Damir Aumiler

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj terapiji benignih oralnih lezija metodom infracrvene termografije
Mentor: Irina Filipović Zore
Mentor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza deformacije keramičkih ljuskica pri cementiranju i stresu metodom digitalne holografske interferometrije
Mentor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli
Mentor: Ivan Balog

Neven Golenić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Eksiton-polaritoni u 2D kompozitima
Mentor: Vito Despoja

Zlatko Majlinger
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Starkovo širenje linija iona prijelaznih metala u spektrima toplih zvijezda i bijelih patuljaka
Mentor: Robert Beuc

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom
Mentor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Hrvoje Rakić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Dugosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatmima
Mentor: Robert Beuc

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu
Ispitivanje termodinamičkih svojstava birnarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala
Mentor: Katica Biljaković

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje utjecaja vibracija na vidnu oštrinu u stomatologiji metodom holografske interferometrije
Mentor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Termoelektrična i magnetotransportna svojstva odabranih termoelektrika
Mentor: Ana Smontara
Mentor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017