Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Disertacije

A A A

Svake godine se, u prosjeku, na Institutu za fiziku obrane tri doktorske disertacije. Pored znanstvenih novaka Instituta, doktorske disertacije izrađuju i znanstveni novaci iz drugih institucija, sveučilišta iz cijele Hrvatske.

2024

Ali Mardan Dezfouli
Generation i detection of optical vortex beams
Mentor: Hrvoje Skenderović

Ana Senkić
Mikroskopsko istraživanje intrinzičnih defekata u jednoslojnim dihalkogenidima prijelaznih metala naraštanim kemijskom depozicijom para
Mentor: Nataša Vujičić

2023

Lucija Nora Farkaš
Functional renormalization group and rare events
Mentor: Ivan Balog

Julio Car
Modeliranje parametara sustava koloidnih otopina nanočestica dobivenih laserskom ablacijom u vodi i primjene
Mentor: Nikša Krstulović

Denis Abramović
Application of quantum light in holography
Mentor: Nazif Demoli
Mentor: Hrvoje Skenderović

Domagoj Kovačić
Development of an optical frequency standard
Mentor: Ticijana Ban

Mateo Forjan
Ultrabrza spektroskopija i fotokemija međuprodukata s potencijalnom primjenom u biologiji i medicini
Mentor: Silvije Vdović

2022

Mateo Kruljac
Cavity cooling and self-organization of atoms using an optical frequency comb
Mentor: Ticijana Ban

Danijel Buhin
Simultaneous laser cooling of multiple atomic species using a frequency comb
Mentor: Damir Aumiler

Borna Radatović
Flexible devices based on layered 2D materials
Mentor: Marin Petrović

Juraj Krsnik
Manifestations of strong correlations and disorder in selected problems of condensed matter physics
Mentor: Osor Slaven Barišić

Valentino Jadriško
Optics of van der Waals layered systems
Mentor: Nataša Vujičić

Damjan Blažeka
Laserska sinteza nanočestica i primjene u fotokatalizi
Mentor: Nikša Krstulović

2021

Borna Pielić
Van der Waals epitaksija dvodimenzionalnih disulfida prijelaznih metala
Mentor: Marko Kralj

2019

Igor Repušić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učinak jednovalne i viševalne polimerizacijske svjetlosti na fizikalna i optička svojstva različitih kompozitnih materijala
Mentor: Zrinka Tarle (SFZG)
Mentor: Hrvoje Skenderović

Dean Popović
Dijagnostika i primjena pulsnih hladnih atmosferskih plazmi
Mentor: Slobodan Milošević

2018

Jelena Spajić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba dimenzijskih promjena i mehaničkih svojstava bioaktivnih restorativnih materijala
Mentor: Katica Prskalo (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Nika Španović
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učinak bioaktivnoga stakla 45S5 na fizikalna i kemijska svojstva eksperimentalnih kompozitnih materijala
Mentor: Zrinka Tarle (SFZG)
Mentor: Hrvoje Skenderović

Neven Šantić
Synthetic Lorentz force in an expanding cold atomic gas
Mentor: Ticijana Ban

2017

Ida Delač
Hybrids of biomacromolecules and modern two-dimensional materials
Mentor: Marko Kralj
Mentor: Tomislav Vuletić

Sanjin Marion
Compaction of nucleic acids: physical mechanisms and biological relevance
Mentor: Antonio Šiber

2015

Kristijan Velebit
Effects of superstructuring on optical and transport properties of selected layered materials
Mentor: Ana Smontara
pdf - 0.25 MB

Danijel Grgičin
Dynamics and strucutre of deoxyribonucleic acid salt solutions: Influence of counterion valency
Mentor: Tomislav Vuletić
pdf - 8.82 MB

Iva Šrut Rakić
Manipulation of dirac electrons through the nanoscale modulation of epitaxial graphene
Mentor: Marko Kralj
pdf - 144.43 MB

Matija Čulo
Elektronska svojstva i fazni prijelazi jako koreliranih sustava: organski vodiči i manganiti
Mentor: Bojana Hamzić
pdf - 9.97 MB

2014

Gordana Kregar
Utjecaj vanskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici
Mentor: Ticijana Ban
pdf - 76 MB

Marin Petrović
Sinteza i interkalacija epitaksijalnog grafena na iridiju
pdf - 23.07 MB

2013

Marijan Bišćan
Utjecaj atomskih i molekularnih plinova na laserski proizvedene plazme
Mentor: Slobodan Milošević
pdf - 4.1 MB

Zlatko Kregar
Prostorno i vremenski razlučiva spektroskopska karakterizacija niskotlačnih hladnih plazmi
Mentor: Slobodan Milošević
pdf - 9.51 MB

Ivan Jurić
Elektronski transport i rekombinacija u amorfnim organskim poluvodičima
Mentor: Eduard Tutiš
pdf - 5.61 MB

Mario Rakić
Primjene odabranih vrućih alkalijskih para
Mentor: Goran Pichler
pdf - 6.86 MB

2012

Damir Dominko
Utjecaj kristalnih defekata na fazna pobuđenja u valovima gustoće naboja
Mentor: Damir Starešinić
pdf - 14.96 MB

Ivo Pletikosić
Electronic states of epitaxial graphene on iridium-from almost neutral to highly doped graphene
Mentor: Petar Pervan
pdf - 10.11 MB

2011

Ivan Balog
Kontinuirani fazni prijelaz induciran zamrznutim neredom
Mentor: Katarina Uzelac
pdf - 2.55 MB

Tomislav Ivek
Uređenje naboja u jako koreliranim sustavima
Mentor: Silvia Tomić
pdf - 11.2 MB

Juraj Szavits Nossan
Phase transitions in driven diffusive systems far from equilibrium
Mentor: Katarina Uzelac
pdf - 8.06 MB

Nataša Vujičić
Utjecaj magneto-optičkih efekata na rezonantne linije rubidijevih atoma
Mentor: Goran Pichler

2010

Kristina Šariri
Analiza osjetljivosti momenata slike s ciljem primjene na problematiku raspoznavanja uzoraka
Mentor: Nazif Demoli
pdf - 1.85 MB

Petar Popčević
Anizotropija transportnih svojstava aproksimanata dekagonalnih kvazikristala
Mentor: Ana Smontara
pdf - 4.17 MB

Nikša Krstulović
Efekti dvostruke laserske ablacije
Mentor: Slobodan Milošević
pdf - 13.69 MB

Silvije Vdović
Nelinearni efekti interakcije lasera i atomskih para
Mentor: Goran Pichler
pdf - 9.57 MB

2009

Mirta Herak
Utjecaj ligandnog okruženja i dimenzionalnosti kristalne rešetke na magnetsku anizotropiju iona 3D prijelaznih metala
Mentor: Marko Miljak
pdf - 11.49 MB

Krešimir Salamon
Raspršenje x-zračenja s površina pri malom upadnom kutu: istraživanje nanostrukture i morfologije površinskih tankih heterogenih slojeva
Mentor: Ognjen Milat
pdf - 9.19 MB

Denis Stanić
Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Transport naboja i topline kompleksnih metalnih spojeva Al73Mn27-x(Pd,Fe)x
Mentor: Ana Smontara
pdf - 3.07 MB

2006

Damir Aumiler
Rezonantna interakcija atoma i molekula s femtosekundnim laserskim frekventnim češljem
Mentor: Goran Pichler
pdf - 5.64 MB

Ivica Živković
Magnetska dinamika rutenokuprata
Mentor: Mladen Prester

2005

Osor Slaven Barišić
Holsteinovi polaroni i bipolaroni
Mentor: Katarina Uzelac

Vesna Mikšić Trontl
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
Elektronska i strukturna svojstva adsorbiranih metalnih nanosistema
Mentor: Milorad Milun
pdf - 10.68 MB

Željko Bihar
Tana patents d.o.o. Zagreb
Istraživanje transportnih i magnetskih svojstava novih kvazikristalnih spojeva iz obitelji ksi’-Al-Pd-Mn
Mentor: Ana Smontara
pdf - 1.65 MB

2004

Tomislav Vuletić
Collective Electronic States of the New Quasi-one-dimensional Materials
Mentor: Silvia Tomić
pdf - 5.35 MB

2003

Ticijana Ban
Laserska fotoasocijacija i fotodisocijacija alkalijskih molekula
Mentor: Goran Pichler
pdf - 8.68 MB

Ante Bilušić
Proučavanje procesa toplinskog transporta u kvazikristalima, niskodimenzionalnim sistemima i fulerenima
Mentor: Ana Smontara
pdf - 5.35 MB

Marko Kralj
Electron states in ultra thin silver films on (100) vanadium surface
Mentor: Petar Pervan
pdf - 4.7 MB

Marko Pinterić
Epi Spektrum, Maribor, Slovenia
Electronic properties of the superconducting and density wave phases in organic anisotropic materials
Mentor: Silvia Tomić

IF Ⓒ 2017